Treść głównego artykułu

Abstrakt

The article presents the theoretical analyses and empirical research concerning the relationship between employees’ beliefs with reference to the human nature and expressed as “the concepts of human nature”, and the dimensions of moral competence. The results obtained allow to state that the individuals who employ the concept of human nature described as “social” or “humanist” while performing the processes of evaluation, present a more highly intensified moral competence than the people who employ the model of man as an “economic” or “imperfect” being. The article also presents the implications of the obtained results for the processes of human resources management.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Turek, D., & Wojtczuk-Turek , A. (2011). Concepts of Human Nature” Versus Moral Competence – Analysis of Relationships. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 21(3), 83–104. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.5756

Referencje

  1. Aronson E., Człowiek – istota społeczna, PWN, Warszawa 2004.
  2. Bittner I., Homo Economicus, SWPiZ, Łodź 2009.
  3. Brytting T., Moral competence: A non-relativistic, non-rationalistic definition,in: Moral leadership in action, Ed. H. Von Weltzien Hoivik, Edward ElgarPublishing, Northampton 2002.
  4. Czarnocka M., Podmiot poznania a nauka, UW, Wrocław 2003.
  5. Dahrendorf R., Homo Sociologicus, Routledge and Kegan Paul, London 1968.
  6. Davis H.M., Empatia. O umiejętności współodczuwania, GWP, Gdańsk 1999.
  7. Desplaces D.E., Melchar D.E., Beauvais L.L., Bosco S.M., The Impact of BusinessEducation on Moral Judgment Competence: An Empirical Study, “Journal ofBusiness Ethics” 2007, Vol. 74.
  8. Elster J., Social Norms and Economic Theory, “Journal of Economic Perspectives”1989, Vol. 3, No 4.
  9. Försterling F., Atrybucje. Podstawowe teorie, badania i zastosowanie, GWP, Gdańsk2005.
  10. Gronbacher G., Personalizm ekonomiczny, KUL, Lublin 1999.
  11. Gros U., Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, PWN, Warszawa2003.
  12. Haidt J., Szczęście. Od mądrości starożytnych po koncepcje współczesne, GWP,Gdańsk 2007.
  13. Hirsch P., Michaels S., Friedman R., Dirty Hands vs. Clean Models: Is Sociology inDanger of Being Seduced by Economics?, ”Theory and Society” 1987, Vol. 16.
  14. Hoffman M.L., Empatia i rozwój moralny, GWP, Gdańsk 2006.
  15. Kets de Vries M., Mistyka przywództwa. Wiodące zachowania w przedsiębiorczości,Studio Emka, Warszawa 2008.
  16. Kowalczyk S., Człowiek w myśli współczesnej, Wydawnictwo „MICHALINEUM”Warszawa 1990.
  17. Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Wydawnictwo „ŻAK”, Warszawa1998.
  18. Lachowicz-Tabaczek K., Potoczne koncepcje świata i natury ludzkiej, GWP, Gdańsk2004.
  19. Lennick D., Kiel F., Inteligencja moralna, Purana, Wrocław 2008.
  20. Lind G., The Meaning and Measurement of Moral Judgment Competence Revisited:A Dual Aspect Model, in: Contemporary Philosophical and PsychologicalPerspectives on Moral Development and Education, Eds. D. Fasko Jr., W. Willis,Hampton Press, Cresskill, NJ 2008.
  21. Łukaszewski W., Prywatne koncepcje natury ludzkiej i ich funkcje regulacyjne, w:Psychologia poznawcza w Polsce, red. E. Nęcka, A. Tokarz, IP PAN, Warszawa1997.
  22. Martin D.E., Austin B., Validation of the Moral Competency Inventory MeasurementInstrument. Content, Construct, Convergent and Discriminant Approaches,“Management Research Review” 2010, Vol. 33, No 5.
  23. Mill J.S., Zasady ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1966.
  24. Ng I.C.L., Tseng L.M., Learning to be Sociable. The Evolution of Homo Economicus,“American Journal of Economics and Sociology” 2008, Vol. 67, No 2.
  25. Nucci L., Turiel E., Capturing the Complexity of Moral Development and Education,“Mind, Brain, and Education” 2009, Vol. 3, No 3.
  26. Organ D.W., Ryan K., A Meta-analytic Review of Attitudinal and Dispositional Predictorsof Organizational Citizenship Behavior, “Personnel Psychology” 1995, Vol. 48.
  27. Rest J.R., Narvaez D., Thoma S.J., Bebeau M.J., Postconventional Moral Thinking:A neo- Kohlbergian Approach, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ1999.
  28. Tomer J.F., Economic Man vs. Heterodox Men: The Concepts of Human Nature inSchools of Economic Thought, “ Journal of Socio-Economics” 2001, Vol. 30.
  29. Turek D., „Koncepcje człowieka” a modele pracownika. Inspiracje dla ZZL, „EdukacjaEkonomistów i Menedżerów” 2010, Nr 2(16).
  30. Turek D., Kompetencja moralna jako przykład kompetencji transferowalnej, w: Kompetencjetransferowalne. Diagnoza. Kształtowanie. Zarządzanie, red. S. Konarski, D. Turek,SGH, Warszawa 2010.
  31. Wojciszke B., Moralność i sprawność jako kategorie percepcji społecznej i politycznej,„Przegląd Psychologiczny” 1993, Nr 4.
  32. Zabieglik Z., Homo oeconomicus, w: Etyczne podstawy ekonomii – teoria i praktyka,red. J. Kubka, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2003.
  33. Zimbardo P.G., Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, PWN, Warszawa2008.
  34. Żmuda-Trzebiatowska M., Kwestionariusz do diagnozy przekonań na temat źródełnatury człowieka, „Psychologia Społeczna” 2008, tom 3, nr 2(7).

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>