Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów

W Kolegium Zarządzania i Finansów już od 1993 roku ukazują się cyklicznie zeszyty naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów". Zeszyty naukowe mają charakter interdyscyplinarny. Są zbiorem publikacji zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych Kolegium, jak i pracowników ośrodków naukowych współpracujących z Kolegium. Prezentowane w zeszytach materiały są efektem prac prowadzonych w ramach badań statutowych, własnych oraz przygotowywanych rozpraw naukowych na stopień doktora i doktora habilitowanego.Wszystkie przedstawiane artykuły zamieszczone otrzymały pozytywne recenzje.

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów indeksowane są m.in. w następujących bazach:

Studia i Prace KZiF stosuje zasady etyki zgodne z wytycznymiCOPE (Committee on Publication Ethics).

W 2023 r. „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” zostały sklasyfikowane w rankingu Google Scholar Metrics na 17. miejscu wśród najczęściej cytowanych polskojęzycznych czasopism naukowych (wartość indeksu Hirscha za lata 2018-2022 wynosiła 9, a mediana liczby cytowań – 13).

Zeszyty Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów znajdują się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z liczbą punktów 40.

ISSN: 1234-8872

e-ISSN: 2657-5620

Numery Archiwalne 1995-2017

Aktualny numer

Nr 197 (2024): Studia i Prace
					Pokaż  Nr 197 (2024): Studia i Prace

Od Rady Naukowej
Przekazujemy w Państwa ręce 197. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Jest on poświęcony głównie tematyce zarządzania, która stanowi nieodłączny fundament skutecznego funkcjonowania organizacji we współczesnym świecie.
Autorzy poruszyli w nim tematy dotyczące m.in. strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, ekoinnowacji, zrównoważonego zarządzania, współpracy uczelni z biznesem, koncepcji zrównoważonego przedsiębiorstwa, orientacji strategicznej na aspekty odpowiedzialności społecznej i środowiskowej przedsiębiorstw w Polsce, realizacji założeń
strategicznych i celów organizacji, kształtowania liderów, nowych i otwartych form innowacji, czy też zarządzania jakością.
Wierzymy, że prezentowane w naszym czasopiśmie artykuły nie tylko zainspirują do dalszych badań i dyskusji, ale również przyczynią się do rozwoju wiedzy zarządczej oraz praktyki zarządzania.
W artykule autorstwa Letycji Sołoducho-Pelc i Adama Sulicha zaprezentowano aktualny stan wiedzy i identyfikację perspektyw badawczych w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.
Krystyna Poznańska i Jan M. Janiszewski przedstawili ekoinnowacje jako narzędzia wspierające zrównoważony rozwój.
Anna Marciszewska, Anna Zabłocka-Kluczka i Renata Brajer-Marczak podjęły tematykę zrównoważonego zarządzania projektami w organizacjach non profit.
Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Sylwia Flaszewska i Mateusz Sowa poszukują odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu współpraca uczelni z biznesem koncentruje się na czystej komercjalizacji, przynoszącej zyski finansowe, a w jakim uwzględnia wpływ społeczny.
Celem artykułu Sławomira Wincha jest krytyka założeń leżących u podstaw koncepcji zrównoważonego przedsiębiorstwa, tj.: zagrożenia egzystencji człowieka wynikającego z degradacji stanu środowiska naturalnego spowodowanego rozwojem gospodarczym oraz związanej z nim wiedzy o potrzebach przyszłych pokoleń.
W kolejnym artykule Ewelina Szczech-Pietkiewicz i Adam Czerniak dokonali oceny praktyk gospodarki obiegu zamkniętego wśród polskich przedsiębiorstw, wskazując na różnice w opiniach na temat ich wpływu na działalność gospodarczą.
Celina Sołek-Borowska natomiast próbuje usystematyzować pojęcia, takie jak: odpowiedzialne zarządzanie, społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój oraz uchwycić ich wzajemne zależności.
Celem artykułu Wioletty Mierzejewskiej i Sylwestera Gregorczyka jest określenie stopnia orientacji strategicznej na aspekty odpowiedzialności społecznej i środowiskowej badanych przedsiębiorstw w Polsce, poprzez pomiar tych zagadnień w strategii i misji przedsiębiorstwa.
Mikołaj Pindelski naświetlił możliwości powiązania realizacji założeń strategicznych i celów organizacji na poziomie funkcji sprzedaży z wykorzystaniem koncepcji CSR, SCR i CSV.
Aneta Kosztowniak poruszyła problematykę ewolucji strategii rozwoju i konkurencyjności w sektorze bankowym UE zachodzącej pod wpływem implementacji przepisów zrównoważonego rozwoju oraz obowiązków raportowania.
Celem artykułu Marii Pietrzak jest przedstawienie metodyki i5 jako efektywnego sposobu kształtowania przyszłych liderów biznesu, polityki oraz innych obszarów życia społecznego i gospodarczego, który warto zaimplementować praktycznie w ramach każdego kierunku studiów i na każdym przedmiocie.
Michał Trocki i Małgorzata Pojda starali się uporządkować wiedzę z zakresu rozwoju nowych produktów oraz przedstawić metodykę i koncepcję w celu ich tworzenia, opierając się na autorskim modelu działalności poznawczej, systematyzacji istniejącej literatury oraz własnych doświadczeń autorów.
Celem opracowania Barbary Bojewskiej jest określenie nowych form innowacji w kontekście ich znaczenia w dążeniu przedsiębiorstwa do zrównoważonego rozwoju.
Monika Zajkowska podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób otwarte innowacje mogą skutecznie napędzać działania innowacyjne zmierzające do osiągnięcia założonych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Celem artykułu Barbary Ocickiej jest przedstawienie zakresu i ocena znaczenia uwzględniania aspektów środowiskowych, społecznych i ładu zarządczego (ESG) w zarządzaniu zakupami dla zrównoważonego rozwoju działalności przedsiębiorstwa.
Agnieszka Piekara stara się wskazać zastosowania komór rękawicowych w systemie zarządzania jakością i bezpieczeństwem w przemyśle nanotechnologicznym.
Zapraszamy do zgłębiania wiedzy oraz inspirującej dyskusji nad najnowszymi trendami i wyzwaniami stojącymi przed współczesnymi menedżerami i liderami organizacji.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
W imieniu Rady Naukowej
Joanna Wielgórska-Leszczyńska
Michał Matusewicz

Opublikowane: 2024-06-03

Dział główny

Wyświetl wszystkie wydania