W Kolegium Zarządzania i Finansów już od 1993 roku ukazują się cyklicznie zeszyty naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów". Zeszyty naukowe mają charakter interdyscyplinarny. Są zbiorem publikacji zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych Kolegium, jak i pracowników ośrodków naukowych współpracujących z Kolegium. Prezentowane w zeszytach materiały są efektem prac prowadzonych w ramach badań statutowych, własnych oraz przygotowywanych rozpraw naukowych na stopień doktora i doktora habilitowanego. Wszystkie przedstawiane artykuły zamieszczone otrzymały pozytywne recenzje. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów indeksowane są m.in. w następujących bazach: IC Journals Master List, BazEkon, PBN - Polska Bibliografia Naukowa. Studia i Prace KZiF stosuje zasady etyki zgodne z wytycznymi COPE (Committee on Publication Ethics). ​

Numery Archiwalne 1995-2017

Nr 178 (2020): Studia i Prace

Od Rady Naukowej

Z przyjemnością przekazujemy kolejny zeszyt naukowy „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”. W numerze 178. został zaprezentowany dorobek ekonomii i finansów oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Autorzy artykułów koncentrują się bieżących problemach i dylematach dotyczących zarówno gospodarki polskiej, jak i światowej. Na łamach zamieszonych w numerze opracowań dokonali także prezentacji wyników swoich badań naukowych i przedstawili swoje poglądy, przemyślenia oraz doświadczenia praktyczne.
Celem pierwszego artykułu, autorstwa Anety Kosztowniak, jest diagnoza ewolucji inwestycyjnej krajowych przedsiębiorstw niefinansowych na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2010-2018 oraz wskazanie różnic i podobieństw wobec rynków w Irlandii i Luksemburgu.
Jakub Woźniak i Sebastian Wieczorek w swoim opracowaniu starają się oszacować wysokość oferowanej premii w wezwaniach przeprowadzonych na GPW w Warszawie w latach 2010-2018. Autorzy dokonują również analizy wysokości premii w zależności od kapitalizacji podmiotu, którego akcje są przedmiotem wezwania.
W następnym artykule Robert Kiljan podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnieje zależność między typem osobowości pracownika a wyborem przez niego ścieżki kariery zawodowej. Metoda badań, jaka została zastosowana, to narzędzie MBTI®. Artykuł zawiera wyniki badań osobowości pracowników działów finansowych i działów sprzedaży wybranej firmy mediowej oraz zestaw wniosków i rekomendacji dla osób zarządzających zespołami i praktyków biznesu.
W ostatnim artykule Katarzyna Sadowy i Magda Niewęgłowska prezentują zagadnienia programu Warszawskich Centrów Lokalnych, realizowanego przez m.st. Warszawa na przykładzie dzielnicy Praga-Południe. Autorki analizują możliwości i zakres działaniaadministracji publicznej, wynikające ze struktury własności terenów, władztwa planistycznego oraz działań związanych z zapewnieniem porządku i informacji na poziomie lokalnym, na potrzeby mieszkańców.
Liczymy na to, iż kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą publikację.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.

W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz

Opublikowane: 2020-07-08

Wyświetl wszystkie numery