Ład projektowy organizacji

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Michał Trocki
Mateusz Juchniewicz

Abstrakt

Współczesne okoliczności funkcjonowania organizacji, określane jako „świat VUCA”, cechuje niespotykana dotychczas zmienność (ang. volatility), niepewność (ang. uncertainty), złożoność (ang. comlexity) i wieloznaczność (ang. ambiguity). Jedną z odpowiedzi na wyzwania „świata VUCA” jest zjawisko projektyzacji (ang. projectification), czyli wzrostu udziału i znaczenia działalności projektowej organizacji. Wraz z rozwojem ilościowym i jakościowym działalności projektowej organizacji, nastąpił znaczny rozwój różnorodnych instrumentów wspierających zarządzania działalnością projektową: projektami, programami i portfelami projektów. Bogactwo tych instrumentów doprowadziło wprawdzie do wzrostu skuteczności i efektywności działalności projektowej, jednak spowodowało osłabienie spójności organizacyjnej tej działalności i trudności przełożenia jej efektów na sukcesy organizacji. Aby temu przeciwdziałać konieczne staje się jej uporządkowanie w postaci kompletnego i spójnego systemu działania, określanego jako ład projektowy organizacji (ang. project governanace).
W artykule przedstawione zostały podstawy, interpretacje i koncepcje ładu projektowego organizacji. Na podstawie ich analizy opracowany został oryginalny, autorski model ładu projektowego organizacji. Model ten składa się z czterech domen: strategicznej (ład strategiczny), metodycznej (ład metodyczny), organizacyjnej (ład organizacyjny) i personalnej (ład personalny). Problemy i rozwiązania poszczególnych domen ładu projektowego zostały omówione w artykule. Na zakończenie opisany został tryb wdrażania ładu projektowego w organizacji.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Trocki, M., & Juchniewicz, M. (2023). Ład projektowy organizacji. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (186), 9-29. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/3083
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Albrecht J. Ch. [2014], Einfluss der Projektmanagementreife auf den Projekterfolg. Empirische Untersuchung im Industriebereich und Ableitung eines Vorgehensmodells, „Schriftenreihe Projektmanagement” Heft 19, Universitaet Kassel.
2. Bekker M. C. [2014], Project Governance: School of Thought, „South African Journal of Economic and Management Sciences”, vol. 17 (1).
3. Bennett N., Lemoine G. J. [2014], What VUCA Really Means for You? „Harvard Business Review”, January–February, https://hbr.org/2014/01/what-vuca-really-means-for-you (data pobrania: 20.06.2022).
4. Best Management Practice Portfolio: Common Glossary of Terms and Definitions [2012], version 1, Axelos, October.
5. Biesenthal C., Wilden R. [2014], Multi-level Project Governance: Trends and Opportunieties, „International Journal of Project Management”, vol. 32 (8).
6. Birkinshaw J., Gibson C. [2004], Building Ambidexterity into an Organization, „MIT Sloan Management Review”, Summer.
7. Charvat J. [2003], Project Management Methodologies: Selecting, Implementing, and Supporting Methodologies and Processes for Projects, John Wiley & Sons, New York.
8. Dai Ch., Wells W. [2004], An Exploration of Project Management Office Features and their Relationship to Project Performance, „International Journal of Project Management”, vol. 22.
9. Formed in 2009, we are a global organization that advocates for sustainability in the project profession. We help companies become more resilient, governments more efficient, and societies more robust while safeguarding our natural resources, GPM, http://www.greenprojectmanagement.org/about-gpm (data pobrania: 15.05.2022).
10. G20/OECD Principles of Corporate Governance [2015], OECD Publishing, Paris.
11. Garland R. [2009], Project Governance. A Practical Guide to Effective Project Decision Making, Kogan Page, London – Philadelphia.
12. Głodziński E. [2019], Project governance – istota, dotychczasowe kierunki badawcze i perspektywy rozwoju, „Przegląd Organizacji”, nr 3.
13. Governance of Portfolos, Programs, and Projects. A. Practice Guide [2016], Project Management Institute.
14. Grucza B. [2019], Zarządzanie interesariuszami projektu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
15. Hermarii J. [2016], The Better Practices of Project Management Based on IPMA Competences 4th Fully Revised Edition, Van Haren Publishing, Zaltbommel.
16. ISO 21 500:2012 Guidance on Project Management.
17. ISO 21 505 Project, Programme and Portfolio Management – Guidance on Governance.
18. ISO 26 000: 2010 Guidance on Social Responsibility.
19. ISO/IEC 38 500:2008 Corporate Governance of Information Technology.
20. Juchniewicz M. [2019], Doskonalenie działalności projektowej w organizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
21. Jungmeister A., Gomez P [2012], Requirements for a New Generation of the St. Gallen Management Model, https://www.yumpu.com/en/document/view/4101039/requirements-for-anew-generation-of-the-st-gallen-management- (data pobrania: 15.05.2022).
22. Kerzner H. [2003], Project Management, A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, John Wiley & Sons.
23. Keßler H., Hönle C. [2002], Karriere im Projektmanagement, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
24. Kodeks etyczny kierownika projektu, International Project Management Association Polska, IPMA Polska, http://www.ipma.pl/ipma-polska/kodeks_etyczny_kierownika-projektu (data pobrania: 20.06.2022).
25. Kodeks etyki i profesjonalnego postępowania [2006], Project Management Institute, https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/ethics/pmi-code-of-ethics.pdf?sc_lang_temp=pl-PL (data pobrania: 20.06.2022).
26. Kozarkiewicz A. [2012], Zarządzanie portfelami projektów, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa.
27. Kwak Y. H. [2000], Calculating Project Management’s Return on Investment, „Project Management Journal”, vol. 31 (2).
28. Maltzman R., Morgese P., Silva M., Tharp J. [2016], The Sustainability Manifesto for Projects, https://www.linkedin.com/pulse/sustainability-manifesto-projects-paola-morgese-pmp (data pobrania: 25.06.2022).
29. Nieto-Rodriguez A. [2012], The Focused Organizations: How Concentrating on a Few Key Initiatives Can Dramatically Improve Strategy Execution, Routledge, Gower, Londyn.
30. Nowosielski S. [2012], Dojrzałość procesowa a wyniki ekonomiczne organizacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 264.
31. Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) [2008], Knowledge Foundation, Third Edition PMI.
32. Romanowska M. [2018], Idea spójności w zarządzaniu strategicznym, „Przegląd Organizacji”, nr 6.
33. Shenhar A. J., Levy O., Dvir D. [1997], Mapping the Dimensions of Project Success, „Project Management Journal”, vol. 28 (2).
34. Sońta-Drączkowska E. [2012], Zarządzanie wieloma projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
35. Szulc M. [2019], Pojęcie governance w piśmiennictwie na temat nauk o zarządzaniu, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, nr 176.
36. Szyjewski Z. [2013], Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Placet, Warszawa.
37. Środa M. [1995], Etyka zawodowa, „Wiedza i Życie”, nr 12.
38. The St. Gallen Management Modell [2019], University of St. Gallen, Institute for Systemic Management and Public Governance, https://www.sgmm.ch/ (data pobrania: 20.06.2022).
39. The Strategic Management Maturity Assessment [2019], Balanced Scorecard Institute, https://balancedscorecard.org/strategic-management-maturity-model-assessment/ (data pobrania: 20.06.2022).
40. Too E. G., Weaver P. [2014], The Management of Project Management: A Conceptual Framework for Project Governance, „International Journal of Project Management”, vol. 32.
41. Trocki M. [2009], Outsourcing w zarządzaniu projektami, w: Bartkowiak R., Ostaszewski J. (red.), Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
42. Trocki M. (red.) [2012], Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
43. Trocki M. [2014], Organizacja projektowa. Podstawy, modele, rozwiązania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
44. Trocki M. [2017a], Dostosowanie metodyczne zarządzania projektami, w: Trocki M. (red.), Metodyki i standardy zarządzania projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
45. Trocki M. [2017b], Równowaga organizacyjna – pomiędzy stabilnością a elastycznością, w: Skowronek-Mielczarek A. (red.), Złota Księga dla prof. dra hab. Marina Strużyckiego z okazji odnowienia dyplomu doktora nauk ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
46. Trocki M. (red.) [2017c], Metodyki i standardy zarządzania projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
47. Trocki M. [2018], Project governance – kształtowanie ładu projektowego organizacji, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 159.
48. Trocki M. [2019a], Podejścia badawcze do zarządzania projektami – geneza i ewolucja, „Przegląd Organizacji”, nr 1.
49. Trocki M. (red.) [2019b], Społeczna odpowiedzialność działalności projektowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
50. Trocki M. [2020], Dwadzieścia lat zwinnego zarządzania – doświadczenia i wyzwania, w: Wyrozębski P. (red.), Zwinne zarządzanie projektami w dużych organizacjach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
51. Trocki M. [2021], Wdrażanie strategii organizacji, w: Bukłahy E. (red.), Wdrażanie strategii przez projekty, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
52. Trocki M., Juchniewicz M. (red.) [2013], Ocena projektów – koncepcje i metody, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
53. Trocki M., Juchniewicz M. [2022], Ład projektowy organizacji (project governance) – koncepcje, problemy, rozwiązania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
54. Wald A. [2016], Projectification, Innovative Capacity and Flexibility: Macro‐ and Micro Level Perspectives, 7 th Concept Symposium on Project Governance.
55. Whitaker S. [2012], The Art of Tailoring: Making Your Project Management Methodology Fit, PMI Global Congress Proceedings, Vancouver.
56. Whitaker S. [2014], The Benefits of Tailoring: Making a Project Management Methodology Fit, Project Management Institute.
57. White S. K., Florentine S. [2022], Top 13 project management certifications for 2020, https://www.cio.com/article/3210765/top-project-management-certifications.html (data pobrania: 20.06.2022).
58. Winch G. M. [2001], Governing the Project Process: A Conceptual Framework, „Construction Management and Economics”, vol. 19 (8), s. 799–808.
59. Wyrozębski P. [2009], Modele kompetencji w zarządzaniu projektami, „e-mentor”, nr 2 (29), s. 55–64.
60. Wyrozębski P. [2010], Badanie potrzeb i możliwości metodycznego wsparcia dla zarządzania projektami, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
61. Wyrozębski P. [2019], Biuro zarzadzania projektami (PMO), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.