Nr 159 (2018): Studia i Prace

					Pokaż  Nr 159 (2018): Studia i Prace

Od Rady Naukowej
Przekazujemy w Państwa ręce 187. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Autorzy poruszyli w nim tematy związane z zarządzaniem projektami w organizacjach non profit, RRSO, elektromobilnością czy też opodatkowaniem kryptowalut. Artykuły mają charakter zarówno teoretyczny, jak i empiryczny. Zostały napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej Polski oraz animatorów i praktyków życia gospodarczego.
W pierwszym artykule Anna Marciszewska i Renata Brajer-Marczak omawiają kierunki badań związanych z zarządzaniem projektami w organizacjach non profit. Prezentowane rozważania wskazują przyszłe trendy, które mogą wzbudzić zainteresowanie nie tylko badaczy, lecz także praktyków zajmujących się zagadnieniami zarządzania projektami w organizacjach non profit.
Sylwia Koszarna poświęciła swoje opracowanie omówieniu ewolucji definicji koopetycji, które to zjawisko zyskuje coraz większą popularność w obszarze zarządzania strategicznego. Celem opracowania jest pokazanie ścieżki rozwoju definicji i czynników, które na ten rozwój wpłynęły. Uwzględniono wpływ różnych badaczy i kierunki rozwoju, a także uzasadnienie postulatu konieczności ujednolicenia definicji koopetycji.
W kolejnym opracowaniu Piotr Prewysz-Kwinto i Magdalena Redo poddają w wątpliwość wartość informacyjną RRSO jako miernika niezwykle popularnego i wyliczanego w Polsce już od dwóch dekad. Autorzy wykazali, że RRSO, wbrew definicji zawartej w ustawie o kredycie konsumenckim, nie pokazuje prawdziwego (tj. rzeczywistego) kosztu długu.
W następnym artykule Katarzyna Błaszczuk przedstawia aktualnie obowiązujące regulacje prawne, orzecznictwo oraz poglądy doktryny na temat prawnego charakteru decyzji administracyjnej o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej i momentu powstania odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki. Ponadto w artykule omówiono rodzaje i następstwa rozstrzygnięć sądu upadłościowego skutkujących umorzeniem zobowiązań.
Celem artykułu Rafała Kowalczyka jest dokonanie oceny bieżących regulacji prawnopodatkowych i nakreślenie pożądanych kierunków ich zmiany w kontekście opodatkowania walut wirtualnych w polskim systemie podatkowym. Ponadto Autor scharakteryzował waluty wirtualne z pozaprawnego punktu widzenia.
Jarosław Brach przedstawił w swoim artykule celowość wprowadzenia w polskich warunkach megawydłużonych zestawów drogowych o podwyższonej dopuszczalnej masie całkowitej, nazywanych HCT-HCV/SEC. Autor przeanalizował, czy istnieje w naszym kraju ekonomiczny, użytkowy i ekologiczny sens wprowadzenia zestawów tego rodzaju, a jeżeli tak, to jak powinien przebiegać proces ich wprowadzania oraz jakie mogą towarzyszyć temu szanse i zagrożenia.
W kolejnym artykule Urszula Motowidlak i Joanna Górniak starały się zidentyfikować czynniki krytyczne warunkujące rozwój ekosystemu elektromobilności w kontekście zrównoważonych, innowacyjnych i rezylientnych systemów mobilności. Artykuł poświęcono badaniu relacji zachodzących między rozwojem systemu elektromobilności a możliwościami kreowania zrównoważonego i odpornego na zakłócenia łańcucha wartości tego systemu.
Mamy nadzieję, że artykuły zaprezentowane w niniejszym Zeszycie Naukowym zainspirują Państwa do dalszych badań naukowych i owocnych dyskusji akademickich.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
W imieniu Rady Naukowej
Joanna Wielgórska-Leszczyńska
Michał Matusewicz

Opublikowane: 2023-05-04

Dział główny