Od Rady Naukowej
Oddajemy do rąk czytelników 184. numer zeszytu „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest to zbiór ciekawych publikacji dotyczących bieżących zagadnień, głównie z obszaru zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii COVID-19. Zostały w nim poruszone m.in. takie kwestie, jak: pojęcie rezyliencji, wdrażanie nowych produktów leczniczych, czynniki sukcesu negocjacji zdalnych czy zmiany w strukturze portfela innowacji wśród dużych przedsiębiorstw w Polsce.
Autorzy tekstów to zarówno doświadczeni, jak i młodzi naukowcy z czołowych ośrodków akademickich w kraju. W niniejszym numerze zeszytu można odnaleźć badania empiryczne i rozważania teoretyczne ukazujące ogromne znaczenie nauk o zarządzaniu we współczesnej gospodarce.
W początkowym artykule Justyna Bugaj i Andrzej Witek – na podstawie krytycznej analizy treści literatury przedmiotu – przedstawili kompetencje współczesnych menedżerów oraz omówili pojęcie rezyliencji. Artykuł porządkuje wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości w obszarze kompetencji menedżerskich w zarządzaniu kryzysem oraz zawiera treści pomocne dla ukierunkowanego rozwoju menedżerów.
Małgorzata Pojda i Emil Bukłaha w swoim opracowaniu poddali analizie schemat realizacji projektów wdrażania nowych produktów leczniczych, pozwalający skutecznie wprowadzać te projekty w segmencie leków generycznych. Zagadnienie to zostało przedstawione z uwzględnieniem zjawiska projektyzacji branży farmaceutycznej oraz specyfiki realizacji projektów rozwoju nowych produktów i wprowadzania ich do obrotu.
W kolejnym artykule Wojciech Dyduch i Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec przywołują podstawy teoretyczne przedsiębiorstwa hybrydowego oraz wskazują na jego wymiary i dostrzegalne sprzeczności. Poruszają także zagadnienia związane z pracą hybrydową jako jednym z wymiarów przedsiębiorstwa mieszanego.
Grzegorz Głód i Martyna Wronka-Pośpiech w swoim artykule starają się odpowiedzieć na pytanie, jak w kontekście pandemii COVID-19 z przeciwnościami radzą sobie grupy rodzinnych i nierodzinnych przedsiębiorstw w Polsce.
Opracowanie Piotra Jedynaka i Sylwii Bąk dotyczy identyfikacji oraz kategoryzacji kluczowych czynników sukcesu wybranych przedsiębiorstw w trakcie trwania globalnej pandemii COVID-19. Główną metodą wykorzystaną w procedurze badawczej było wielokrotne studium przypadku.
Anna Masłoń-Oracz i Maria Pietrzak w swoim tekście zidentyfikowały kluczowe czynniki sukcesu negocjacji zdalnych, by wskazać przedsiębiorcom, ale też innym przedstawicielom życia gospodarczego, dobre praktyki w tym zakresie, a także wyszczególnić te obszary, którymi różnią się negocjacje stacjonarne od zdalnych.
Celem kolejnego artykułu autorstwa Patryka Dziurskiego i Wioletty Mierzejewskiej jest identyfikacja zmian w strukturze portfela innowacji dużych przedsiębiorstw w Polsce w wyniku pandemii. Został on zrealizowany poprzez badania empiryczne wśród przedsiębiorstw w Polsce zatrudniających powyżej 250 osób, które w latach 2016–2019 wprowadziły co najmniej jedną innowację.
Piotr Prokopowicz i Marcin Kocór w swoim artykule analizują dynamikę przemian w zakresie kultur organizacji oraz planów działań polskich firm i ich powiązania z odpornością na kryzys pandemiczny w obszarze innowacyjności. Źródłem danych są wyniki przeprowadzonego badania panelowego reprezentatywnej próby polskich średnich i dużych przedsiębiorstw.
W ostatnim opracowaniu Monika Zajkowska i Celina Sołek-Borowska omawiają praktyki odpowiedzialnego zarządzania stosowane przez przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19.
Mamy nadzieję, że wiedza zawarta w artykułach prezentowanych w niniejszym numerze zeszytu będzie stanowić istotny wkład w rozwój polskiej nauki.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
W imieniu Rady Naukowej
Joanna Wielgórska-Leszczyńska
Michał Matusewicz

Opublikowane: 2022-07-12