Treść głównego artykułu

Abstrakt

Znaczenie kapitału ludzkiego, a także zmiany zachodzące w systemie wartości pracowników, wyrażające się wzrostem wrażliwości na sprawiedliwość społeczną, uzasadniają wzrost zainteresowania analizą sprawiedliwego wynagrodzenia jako kategorii, która wywiera różnorodne konsekwencje dla zarządzania w skali mikroekonomicznej, a więc z perspektywy organizacji i jednostki. Celem artykułu jest eksploracja teoretyczna i empiryczna istoty sprawiedliwości wynagradzania. Złożoność tej kategorii wymaga analizy z kilku perspektyw: jakościowych cech wynagrodzenia za pracę, skuteczności systemu wynagrodzeń w organizacji oraz percepcji indywidualnego pracownika. Artykuł zawiera także ocenę różnych aspektów sprawiedliwego wynagradzania na podstawie opinii osób pracujących w polskiej gospodarce. Na tej podstawie są formułowane zarządcze konsekwencje sprawiedliwego wynagrodzenia w skali organizacji.

Słowa kluczowe

wynagrodzenie za pracę sprawiedliwe wynagrodzenie wynagrodzenie godziwe system wynagrodzeń

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Juchnowicz, M. (2018). Istota sprawiedliwego wynagrodzenia w zarządzaniu – aspekty teoretyczne i realne. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 49(3), 45-60. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7397

Referencje

  1. Adams, J.S. (1963). Towards an Understanding of Inequity. Journal of Abnormal and Social Psychology, 67(5), 422–436.
  2. Borkowska, S. (2012). Skuteczne strategie wynagrodzeń – tworzenie i zastosowanie. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
  3. Borkowska, S. (1999). Sprawiedliwość i płaca sprawiedliwa. W: S. Borkowska (red.), Wynagrodzenie godziwe. Koncepcja i pomiar. Warszawa: IPiSS, 19–29.
  4. Boston Consulting Group, Inc. and World Federation of Personnel Management (2008). Associations Creating People Advantage. How to Address HR Challenges Worldwide Through 2015. http://www.aidp.it/aidp/ALLEGATI/FILES/3404.pdf (8.08.2018).
  5. Card, D., Mas, A., Moretti, E., Saez, E. (2012). Inequality at work: The effect of peer salaries on job satisfaction. American Economic Review, 102(6), 2981–3003.
  6. Carr, S.C., Parker, J., Arrowsmith, J., Watters, P.A. (2016). The living wage: Theoretical integration and an applied research agenda. International Labour Review, 155(1), 1–24.
  7. Deloitte University Press (2015). Global Human Capital Trends 2015: Leading in the new world of work. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Documents/human‑capital/2015_HC_brochure_2015_Trends_Belgian_report‑web.pdf (8.08.2018).
  8. Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r. Dz.U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67. https://www.mpips.gov.pl (23.04.2018).
  9. Franken, R.E. (2006). Psychologia motywacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  10. Juchnowicz, M. (2014). Charakterystyka zarządzania kapitałem ludzkim na tle kon‑ cepcji zasobowej. W: M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje. Warszawa: PWE, 132–136.
  11. Koźmiński, A.K. (2017). Wyobraźnia ekonomiczna i ekonomia społecznych emocji. Biuletyn PTE, 4(79), 19–22.
  12. Kulikowski, K. (2017). Jak wysokość wynagrodzenia wiąże się z oceną sprawiedliwości wynagrodzenia i zadowoleniem z pracy? Analiza na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2015. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 105, 227–240.
  13. Rasch, R., Szypko, M. (2013). Perception is Reality: The Imortance of Pay Fairness to Employees and Organizations. WorldatWork Journal, Third Quarter, 65–74.
  14. Sekuła, Z. (2013). Struktury wynagradzania pracowników. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
  15. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Dz.U. Nr 24, poz. 141. http://prawo. sejm.gov.pl (23.04.2018).
  16. Vaughan‑Whitehead, D. (2011). How fair are wage practices along the supply chain? Global assessment in 2010–2011. Paper prepared for the Better Work Conference, 26–28 October 2011, Washington, DC.
  17. Vielmetter, G., Sell, Y. (2014). Leadership 2030: The Six Megatrends You Need to Understand to Lead Your Company into the Future. New York: AMACOM.
  18. Warwas, I., Rogozińska‑Pawełczyk, A. (2016). Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.