Konflikt: tradycja versus nowoczesność na przykładzie żywności

Main Article Content

Stanisław Kowalczyk

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza wzajemnych relacji tradycji i nowoczesności (nowości). Konfrontacja tych dwóch kategorii prowadzi często do konfliktów wartości i ustaleń przeszłości z tymi zorientowanymi na przyszłość. Przejawy oraz konsekwencje tego konfliktu widoczne są w obszarze polityki, społeczeństwa, kultury jak i gospodarki (ekonomii). W artykule poddano analizie charakter konfliktu tradycji i nowoczesności w obszarze sektora żywności. Podkreśla się w nim odmienny charakter, intensywność przebiegu oraz głównych interesariuszy konfliktu w tym obszarze w stosunku do innych sektorów gospodarki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kowalczyk, S. (2019). Konflikt: tradycja versus nowoczesność na przykładzie żywności. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 53(4), 31–40. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.6504
Dział
Dział główny

Bibliografia

Alhasani N. M. (1996), Tradition vs. Modernity: The Quest for a Cultural Identity, “Traditional Dwellings and Settlements Review”, Vol. 7, No. 2 (SPRING), p. 35.

Chinsinga B. (2009), The Interface between Tradition and Modernity, “Civilisations”, 01 April.

Galland O., Lemel Y., (2008), Tradition vs. Modernity:The Continuing Dichotomy of Values in European Society, “Revue française de sociologie”, Vol. 49, s. 153.

Grebitus C., (2008), Food Quality from the Consumer’s Perspective: An Empirical Analysis of Perceived Pork Quality, Cuvillier Verlag, Göttingen, Germany, p. 15.

Guerrero L., Guardia M., Xicola J., Verbeke W., Vanhonacker F., Zakowska S., Sajdakowska M., Sulmont-Rosse´ C., Issanchou S., Contel M., Scalvedi L., Granli B. and Hersleth M. (2009),

Consumer-driven definition of TFP and innovation in traditional foods. A qualitative cross-cultural study, “Appetite”, Vol. 52.

Gusfield J.R. (1967), Tradition and Modernity: Misplased Polatities in the Study of Social Change, „American Journal of Sociology”, Vol. 72, Issue 4, January.

IJHARS (2016), Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w I kwartale 2016 r., http://www.ijhars.gov.pl/pliki/2016/wyniki_kontroli_IJHARS_I_0kw_2016.pdf, 15.10.2019.

Konwencja Związkowa Paryska z dnia 20 marca 1883 roku o ochronie własności przemysłowej, przejrzana w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 roku, w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 roku i w Hadze dnia 6 listopada 1925 roku (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 roku [Dz.U. 1932, nr 2, poz. 8].

Kowalczyk S. (2018), Żywność konwencjonalna versus żywność wysokiej jakości, w: Zrównoważone systemy żywnościowe, Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, Kwasek M. (red), seria „Monografie Programu Wieloletniego”, nr 83, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 46.

Kuchnia.wp.pl, (2014), Ile substancji rakotwórczych siedzi w wędzonym mięsie? 21 styczeń, https://kuchnia.wp.pl, 15.10.2019.

Levine K. (2008), Lab-Grown Meat a Reality, But Who Will Eat It? “NPR Health”, May 20.

Lisbon Agreement (1958) for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration of October 31, 1958, as revised at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979, http://www.wipo.int/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.html.

Modernity vs. Tradition (2012), “Fuzzytheory”, WorldPress, October 4, 09.10.2019.

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, Warunki uzyskania znaku, http://www.produktyregionalne.pl/jakosc.php?body=article&name=warunki-uzyskania-znaku&lang=pl, 15.10.2019.

Rand A. (2013), Kapitalizm, nieznany ideał, Zysk i Spółka Wydawnictwo, Poznań, s. 318-319.

Rostow W.W. (1959), The Stages of Economic Growth, “The Economic History Review”, New Series, Vol. 12, No. 1 (1959).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. WE z 24.07.1992 r., L 208/1).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. L 343 z 14.12.2012).

Siedlecka E. (2008), Wędliny szkodliwe jak papierosy? „Wyborcza.pl”. http://info.wyborcza.pl, 15.10.2019.

Steenkamp J-B. E.M. (1986), Perceived Quality of Food Products and its Relationship to Consumer Preferences: Theory And Measurement, „Journal of Food Quality”, December, Vol. 9, s. 374. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1745-4557.1986.tb00807.x.

Styl.pl (2015), Wędzone niezdrowe? „Styl.pl”, 20 sierpnia, https://www.styl.pl, 15.10.2019.

Inne teksty tego samego autora