Podwójna jakość żywności: nowe zjawisko rynkowe czy protekcjonizm państwowy

Main Article Content

Stanisław Kowalczyk

Abstrakt

Artykuł dotyczy nowego zjawiska na rynku unijnym, jakim od kilku lat jest tzw. podwójna jakość żywności. Zagadnienie to stało się przedmiotem wielu spotkań i dyskusji, tak na szczeblu poszczególnych krajów unijnych, jak i na forum głównych organów UE (Parlament, Rada i Komisja). Wprowadzono nowe uregulowania prawne, prowadzone są kontrole oraz badania żywności w zakresie jej jakości, a w zasadzie jej jakościowego zróżnicowania w poszczególnych krajach członkowskich. W artkule podjęto próbę oceny, na ile jest to rzeczywisty problem gospodarczy i rynkowy, a na ile działania zmierzające do wprowadzenia na wspólnym rynku nowych form protekcjonizmu państwowego w zakresie produkcji i obrotu żywnością, a więc tej części rynku, która i tak jest w największym stopniu objęta zharmonizowanym prawem unijnym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kowalczyk, S. . (2021). Podwójna jakość żywności: nowe zjawisko rynkowe czy protekcjonizm państwowy. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 58(1), 17–29. https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.58.1.2
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Conclusions (2017); by the President of the European Council, Brussels, 9 March 2017, (OR.EN), http://www.consilium.europa.eu/media/24113/09-conclusions-pec.pdf. Dostęp: 12.05.2017 r.
2. Council (2017) of the European Union, Outcome of the Council Meeting, 3524th Council meeting Agriculture and Fisheries, Brussels, 6 March 2017, 7015/17 (OR. en), PRESSE 12 PR CO 12, s. 7,
http://www.consilium.europa.eu/media/22346/st07015en17.pdf. Dostęp: 12.05.2017 r.
3. Directorate-General (2018) Joint Research Centre, Framework for selecting and testing of food products to assess quality related characteristics: EU harmonised testing methodology. 25 April 2018, https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/eu.
4. European Commission (2019a), Results of an EU wide comparison of quality related characteristics of food products, JRC117088, Luxembourg: Publications Office of the European Union, June.
5. European Commission (2019b), Results of an EU wide comparison of quality related characteristics of food products, Annex – Dashboards of products, JRC117088 , Luxembourg: Publications Office of the European Union, June.
6. European Parliament (2017), Dual quality of branded food products: Addressing a possible east-west divide, Briefing, June 2017, s. 4. European Parliamentary Research Service, http://www.europarl.europa.eu/2017/607265.pdf. Dostęp: 29.08.2017 r.
7. European Parliament (2014), Food crisis, fraud in the food chain and the control thereof , European Parliament resolution of 14 January 2014 on the food crisis, fraud in the food chain and the control thereof (2013/2091(INI)), P7_TA(2014)0011. http://www.europarl.europa.eu//PL.
8. Havel P. (2013), Polské potraviny mají značky kvality. Ale takové se k nám nevozí. “Vitalia.cz”, https://www.vitalia.cz/clanky/polske-potraviny-maji-znacky-kvality-ale-takove-se-k-nam-nevozi/. Dostęp: 27.01.2021 r.
9. Juncker J-C (2017), Orędzie o stanie Unii 2017, Bruksela, 13 września 2017 r. SPEECH/17/3165. s. 6, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_pl.htm.
10. Kieżel E. (red.) (2010), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
11. Komisja Europejska (2018), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Nowy ład dla konsumentów, Bruksela, dnia 11.4.2018r. COM(2018) 183 final, http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/PL/COM-2018-183-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF.
12. Komisja Europejska (2017a), State of the Union 2017, Letter of Intent to President Antonio Tajani and to Prime Minister Jüri Ratas, s. 9, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/letter-of-intent-2017_en.pdf.
13. Komisja Europejska (2017b), Zawiadomienie Komisji w sprawie stosowania prawa UE w zakresie żywności i ochrony konsumenta w odniesieniu do kwestii związanych z podwójną jakością produktów – Szczególny przypadek żywności, 2017/C 327/01, (Dz. Urz. UE C 327/1, z dnia 29.09.2017 r.).
14. Komisja Europejska (2015), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Stworzenie nowego ładu dla odbiorców energii {SWD(2015) 141 final}, Bruksela, dnia 15.7.2015 r. COM(2015) 339 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0339&from=PL.
15. Kowalczyk S., Oleszczuk D. (2017), Zmiany regulacji w zakresie prawa żywnościowego a konkurencyjność firm spożywczych w Unii Europejskiej, (w:) Instytucje a konkurencyjność przedsiębiorstwa, M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.
16. Kowalczyk S. (2016), Bezpieczeństwo i jakość żywności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
17. MRiRW (2017), Podwójna jakość artykułów spożywczych – Spotkanie Grupy Wyszehradzkiej, 31 maja 2017 r., http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe.
18. North C.D. (1994), Economic Performance Through Time, “The American Economic Review”,
Vol. 84, No. 3 (Jun., 1994) s. 360, https://www.iei.liu.se/nek/2/filarkiv-2013/del-1a-andersson/1.516346/NorthEcperfthroughtime.pdf.
19. Osterwalder A., Pigneur Y. (2012), Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, (Business Model Generation), Wydawnictwo Helion.
20. Polskie jedzenie (2013) jest lepsze niż czeskie, „National Geographic Polska”, 27.05.2013 r., http://www.national-geographic.pl/aktualnosci/polskie-jedzenie-jest-lepsze-niz-czeskie, 27.01.2021.
21. Solomon M.R. (2006), Zachowania i zwyczaje konsumentów, Wydanie VI, One Press, Gliwice,
22. Svoboda J. (2016), Polské jidlo: jedovatý hnus nebo kvalita za pěknou cenu? „InvestPortal.cz”, http://www.investportal.cz/polske-jidlo-jedovaty-hnus-nebo-kvalita-za-peknou-cenu.
23. Teffer P. (2018), Dual food quality: a recipe for east-west EU friction, “EUobserver”, 11, April 2018, https://euobserver.com/business/141352.
24. Teffer P. (2017), Visegrad lobby makes food quality an EU issue, “EUobserver”, 27, July 2017, https://euobserver.com/political/138631.

Inne teksty tego samego autora