Niemoc Braci* Ekonomistów czy natura praw

Main Article Content

Stanisław Kowalczyk

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja podstawowych źródeł słabości ekonomii jako dyscypliny nauki w skutecznej diagnozie oraz przewidywaniu przyszłego przebiegu zdarzeń ekonomicznych i ich konsekwencji. Inaczej ujmując – przyczyn tytułowej niemocy ekonomistów, a także typowej dla tej dyscypliny mnogości opinii, stanowisk, wreszcie teorii, występujących paralelnie, w tym samym czasie w odniesieniu do tych samych okresów oraz zdarzeń gospodarczych i rynkowych. Główna teza artykułu przyjmuje, iż podstawową przyczyną niemożności ekonomistów do zgodnego zdiagnozowania przeszłych zdarzeń ekonomicznych oraz trafnego opowiedzenia się co do przyszłego ich przebiegu jest sama natura zjawisk i procesów gospodarczych, implikująca wieloznaczność i nieostrość głoszonych poglądów, zaś równoległa wielość poglądów to prosta konsekwencja charakteru ekonomii jako ze swej istoty dyscypliny heterogenicznej, co wymaga współpracy środowiska i akceptacji różnych poglądów, a nie dzielenia ich na te słuszne i te negowane, czyli niezasługujące na uznanie. W związku z tak nakreślonym celem badawczym oraz sformułowaną tezą główną prowadzone analizy mają charakter badań niereaktywnych, w ramach których wykorzystano takie metody, jak analiza treści (content analysis) oraz badania historyczno-porównawcze (historical-comparative research).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kowalczyk, S. (2023). Niemoc Braci* Ekonomistów czy natura praw. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 67(1), 5–22. https://doi.org/10.33119/KNoP.2023.67.1.1
Dział
Dział główny

Bibliografia

Arystoteles (2003), Polityka, Dzieła wszystkie, T. 1, Warszawa. Źrodła historyczne – Historia – Portal Historyczny Historicus (prv.pl).
Chomsky N. (2004), Na lewo od ściany (wywiad), „Polityka”, 6 lipca. https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/11062,1, na-lewo-od-sciany.read
Fama F. E. (1970), Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, “The Journal of Finance”, Vol. 25, No. 2, Papers and Proceedings of the Twenty-Eighth Annual Meeting of the American Finance Association New York, N. Y., December, 28–30, 1969 (May), pp. 383–417, Published by: Blackwell Publishing for the American Finance Association Stable, http://www.jstor.org/stable/2325486
Filek J. (2017), Czy koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu może być inspiracją dla nowego paradygmatu ekonomii?, (w:) Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, E. Mączyńska, J. Sójka (red.), PTE, Warszawa.
Flejterski S. (2018), Współczesne nauki o finansach – status metodologiczny, struktura, otoczenie, paradygmaty, Referat na konferencję zorganizowaną przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przy współpracy z Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN, pt.: Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne, Warszawa, 14 marca.
Friedman M. (1970), The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profit, “The New York Times”, Sept. 13, https://www.nytimes.com/1970/09/13/archives/a-friedman-doctrine-thesocial-responsibility-of-business-is-to.html
Górny M. (2022), Historia głupich idei albo duch narodu w świątyni nauki, Wydawnictwo Filtry, Warszawa.
Grossman G., Krueger A. (1991), Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement. National Bureau of Economics Research Working Paper, No. 3194. NBER, Cambridge, https://doi.org/10.3386/w3914
Heydorn M. O. (2016), A National Dividend vs. a Basic Income – Similarities and Differences, “Basic Income Studies”, vol. 11, no. 2, November, https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/bis-2016-0019/html
Hayek von F. A. (2015), Droga do zniewolenia, Wydawnictwo ARCANA, Kraków.
Jevons S. W. (1911), Theory of Political Economy, Fifth edition, Macmillan and Co. London, https://oll-resources.s3.us-east-2.amazonaws.com/oll3/store/titles/625/0237_Bk.pdf
Kapp K. W. (1976), The Open-System Character of the Economy and its Implications, (w:) Economics in the Future, Towards a New Paradigm, K. Dopfer (ed.), Macmillan Press, London.
Karpiński, P. Kartezjusza dowód na istnienie Boga. 2015, iklasyk.eu/wp-content/uploads/2015/03/
Kartezjusz-dowód-na-istnienie-Boga.pdf
Kartezjusz (2019), Rozprawa o metodzie, Wydawnictwo Vis-à-vis Etiuda, Kraków.
Kartezyusz (1888), Rozmyślania nad zasadami filozofii, dowodzące istnienia Boga i różnicy pomiędzy duszą ludzką i ciałem, Skład Główny w Księgarni E. Wendego i S-ki, Warszawa, strona główna – Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (rcin.org.pl)
Keynes J. M. (2003), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Keynes J. M. (1929), A Tract on Monetary Reform, Macmillan and Co., Limited, London, https://ia903007.us.archive.org/15/items/tractonmonetaryr0000keyn/tractonmonetaryr0000keyn.pdf
Kołodko G. W. (2017), Nowy pragmatyzm i jego znaczenie dla uczciwego gospodarowania, (w:) Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, E. Mączyńska, J. Sójka (red.), PTE, Warszawa.
Kowalczyk S. (2018), Kontrowersje wokół ekonomii i ekonomistów, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3 (48), lipiec-wrzesień, rok XII.
Maciejczak M. (2011), Uwagi o języku w filozofii Kartezjusza, Locke’a, Hume’a, Leibniza, Kanta i Milla, „Kwartalnik Filozoficzny”, T. XXXIX, Z. 3, https://pau.krakow.pl/KwartalnikFilozoficzny/KF_XXXIX_2011_z3_05.pdf
Marshall A. (1920), Principles of Economics, Macmillan and Co., 8th ed., London, https://oll.libertyfund.org/title/marshall-principles-of-economics-8th-ed
Mill S. J. (1885), Principles of Political Economy, D. Appleton And Company, New York, https://www.gutenberg.org/files/30107/30107‑pdf.pdf
Mises von L. (2006), Ekonomia i polityka. Wykład elementarny (tytuł oryginału: Economic Policy Based on six lectures delivered in Buenos Aires, 1959), Fijorr Publishing Co., Wydanie II, Warszawa.
Mises von L. (2005), Biurokracja, Instytut Liberalno-Konserwatywny, Fijorr Publishing Co., Lublin–Chicago–Warszawa.
Norberg J. (2006), Spór o globalizację, kto zyskuje, kto traci, ile i dlaczego?, Fijorr Publishing Company, Warszawa.
Pigou A. C., (1932), The Economics of Welfare, Fourth Edition, Macmillan and Co., Limited, London, https://files.libertyfund.org/files/1410/0316_Bk.pdf
Polanyi K. (2010), Wielka transformacja, Polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Rist G. (2015), Urojenia ekonomii, Le Monde diplomatique, Biblioteka alternatyw ekonomicznych, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
Sedláček T. (2015), Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
Skidelsky R. (2012), Keynes. Powrót mistrza, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Smith A. (2015), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, T. 1, PWN, Warszawa.
Stigler G. J. (1980), The Ethics of Competition: The Unfriendly Critics, Working Paper, No. 13, The University of Chicago, Center for the Study of the Economy and the State, Chicago, IL, https://www.econstor.eu/bitstream/10419/262415/1/wp013.pdf
Stigler G. J. (1971), The Theory of Economic Regulation, “The Bell Journal of Economics and Management Science”, 2 (1), pp. 3–21, https://www.jstor.org/stable/3003160
Stiglitz J. E. (2015), Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Stiglitz J. E. (2006), Globalizacja (tytuł oryginału: Globalization and Its Discontents), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Veblen T. (1898), Why is Economics not an Evolutionary Science?, “The Quarterly Journal of Economics”, July, Vol. 12, No. 4 (Jul., 1898), pp. 373–397, https://www.jstor.org/stable/1882952
Wang A. Y (2013), No, Economics Is Not a Science, “The Harvard Crimson”, December 13, http://www.thecrimson.com/article/2013/12/13/economics-science-wang/
Wolzogen J. L. (1959), Uwagi do medytacji metafizycznych René Descartesa, PWN, Warszawa.
Znaniecki F. (1991), Prawa psychologii społecznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Inne teksty tego samego autora