Od Rady Naukowej
Przekazujemy w Państwa ręce 162. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Poświęcony jest on problematyce zarządzania. Autorzy poruszyli w nim m.in. tematy dotyczące kreatywności, kultury organizacyjnej, funkcjonowania przedsiębiorstwa opartego na wiedzy czy też uwarunkowania procesów inwestycyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Artykuły w nim zawarte zostały napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej Polski.
Liczymy na to, iż kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą lekturę dla pracowników naukowych, jak i praktyków życia gospodarczego.
W pierwszym artykule Rafał Kasprzak przedstawił i scharakteryzował dynamikę liczby podmiotów sektora kreatywnego zarejestrowanych w ramach Bazy Regon w latach 2009–2016. Autor w artykule stwierdza, że liczba podmiotów sektora kreatywnego w badanych obszarach i w analizowanym okresie zmienia się w podobnym tempie jak cała populacja podmiotów gospodarki narodowej.
Kolejny artykułu Letycja Sołoducho-Pelc napisała w celu określenia kierunków badań w obszarze kreatywności w naukach o zarządzaniu. Zdaniem Autorki można zauważyć, że kreatywność jawi się jako umiejętność, którą cechują zarówno ograniczenia, jak i brak przeszkód dla jej rozwoju.
W następnym artykule Ewa Sońta-Drączkowska i Paweł Wyrozębski omawiają problematykę kreatywności w kontekście zarządzania projektami. Artykuł poszukuje m.in. odpowiedzi na pytania: Co to oznacza kreatywność w zarządzaniu projektami i czy jest ona potrzebna?
Izabela Krawczyk-Sokołowska w kolejnym artykule także porusza kwestie kreatywności. Autorka koncentruje się na uwarunkowaniach dotyczących stymulowania proinnowacyjnych postaw w przedsiębiorstwie.

W następnym artykule Katarzyna Szymańska zabiera głos w dyskusji na temat kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach z sektora kreatywnego. Bazując na wynikach źródeł wtórnych, jak i własnych doświadczeniach badawczych wskazuje, że funkcjonowanie przedsiębiorstw sektora kreatywnego pozostaje w integralnej zależności z ich kulturą organizacyjną.
Ryszard Knosala, Kamila Tomczak-Horyń i Barbara Wasilewska przedstawiają wyniki badań w zakresie oceny predyspozycji do kreatywnego myślenia pracowników. Wyniki uzyskane w analizowanym przedsiębiorstwie pozwoliły, zdaniem Autorów, na zaobserwowanie pewnej zależności. Innowacja, która uzyskała wysoką ocenę, została wytworzona przez innowatora charakteryzującego się wysokim poziomem postawy twórczej i bardzo wysoką oceną z próbki pracy.
Artykułu Ilona Pawełoszek został napisany w celu wskazania możliwości i obszarów działań kreatywnych w procesie analizy danych. Autorka swoje rozważania oparła na standardowym modelu procesu analizy danych CRISP-DM, a wnioski poparła swoimi obserwacjami i doświadczeniem nabytym podczas realizacji projektu eksploracji danych marketingowych sieci sklepów sprzedaży detalicznej w Polsce.
W kolejnym artykule Anna Wróblewska za cel wyznacza pokazanie wyzwań, jakie stawia przed przedsiębiorstwami konkurowanie w sektorze kreatywnym. Na przykładzie sieci kin Helios Autorka zaprezentowała sposób, w jaki przedsiębiorstwo radzi sobie z tymi wyzwaniami.
Artykuł Grażyny Leśniak Łebkowskiej i Zbigniewa Dworzeckiego zawiera prezentację wyników badań nt. wyobraźni strategicznej w biznesie. Polegały one na przeprowadzeniu wywiadów z uczestnikami dwóch podyplomowych studiów menedżerskich przy wykorzystaniu kwestionariusza oraz analizy źródeł wtórnych, tj. raportów firm konsultingowych i artykułów prasowych – wywiadów z prezesami spółek – nt. ich wizji rozwoju przedsiębiorstw, którymi kierują, pożądanych kompetencji kierowniczych niezbędnych w zarządzaniu
i kształtowaniu przyszłości biznesu.
W kolejnym artykule autorstwa Hanny Włodarkiewicz-Klimek zaprezentowano ewolucję koncepcji organizacji opartych na wiedzy w kierunku kreowania organizacji zwinnej. Wskazano warunki jej rozwoju, a także przedstawiono model zwinnego przedsiębiorstwa opartego na wiedzy.
Halina Czubasiewicz i Piotr Grajewski w artykule zaprezentowali koncepcje empowermentu i możliwość wykorzystania jej w zarządzaniu organizacjami. Sformułowana została w nim istota empowermentu w fazie rozwiniętej oraz zidentyfikowano warunki funkcjonowania organizacji, związane z wdrożeniem tej koncepcji do praktyki zarządzania. Zaproponowano także identyfikację poziomu empowermentu w organizacji, co jest podstawą działań zmierzających do jego wykorzystania w zarządzaniu organizacjami.
Adam Jabłoński w kolejnym artykule przedstawił kluczowych założenia dotyczące konstruowania i operacjonalizacji twórczych modeli biznesu osadzonych w koncepcji gospodarki sieciowej. Postawił tezę, iż źródłem osiągania przez przedsiębiorstwa wysokiej efektywności jest odpowiednie zaprojektowanie i dynamiczna implementacja twórczych modeli biznesu przedsiębiorstw zakorzenionych w sieci.

Anna Skowronek Mielczarek w artykule skoncentrowała uwagę na uwarunkowaniach prowadzenia inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zaprezentowała wybrane wyniki badań empirycznych dotyczących czynników warunkujących podejmowanie inwestycji przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz identyfikacji barier, występujących w tym zakresie.
W przedostatnim artykule Urszula Kobylińska dokonała analizy stanu badań nad zagadnieniem koprodukcji oraz zidentyfikowała główne obszary badawcze związane z tą tematyką. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, iż koprodukcja innowacyjnych usług publicznych jest zagadnieniem wciąż nowym, słabo rozpoznanym w literaturze przedmiotu, bez solidnej podbudowy metodologicznej i mogącym stanowić aktualny i ciekawy obszar badawczy.
W ostatnim artykule Piotr Kordel podjął próbę odpowiedzi na pytanie o charakterystykę przywództwa menedżerskiego jako mechanizmu sprawczego procesu przedsiębiorczości technologicznej. Wyniki badań empirycznych wskazują na istotną rolę wielowymiarowego, uwzględniającego wszystkie podstawy i mechanizmy władzy, przywództwa menedżerskiego w procesie przedsiębiorczości technologicznej.
Mamy nadzieję, że artykuły zaprezentowane w niniejszym Zeszycie Naukowym zainspirują Państwa do dalszych badań naukowych i owocnych dyskusji akademickich.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz

Opublikowane: 2019-08-07

Pomiar kreatywności pomysłodawców innowacji w przedsiębiorstwie

Ryszard Knosala,Kamila Tomczak-Horyń,Barbara Wasilewska

77-88

Wyobraźnia strategiczna w biznesie

Zbigniew Dworzecki,Grażyna Leśniak-Łebkowska

115-142

Zwinne przedsiębiorstwo oparte na wiedzy

Hanna Włodarkiewicz-Klimek

143-152

Koncepcja empowermentu w zarządzaniu organizacjami

Halina Czubasiewicz,Piotr Grajewski

153-173