Od Rady Naukowej
Przekazujemy w Państwa ręce kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Numer ten w dużej mierze jest poświęcony zagadnieniom związanym z zarządzaniem. Można w nim odnaleźć zarówno aspekty empiryczne, jak i rozważania teoretyczne, ukazujące ogromne znaczenie zarządzania, innowacyjności i kreatywności we współczesnej gospodarce. Mamy nadzieję, że wiedza zawarta w tym zeszycie stanowić będzie istotny wkład w rozwój polskiej nauki.
W pierwszym artykule, autorstwa Agnieszki Sopińskiej, omówiono relacje między dwiema zmiennymi: kreatywnością i innowacyjnością organizacji, ze szczególnym naciskiem na proces powstawania innowacji w modelu otwartym. Podstawę do wyjaśnienia powyższych relacji stanowiło ukazanie niejednoznaczności i wielowymiarowości pojęcia „kreatywność”, omówienie komponentów i filarów kreatywności, przybliżenie istoty kreatywności organizacyjnej na tle kreatywności indywidualnej i grupowej oraz zaprezentowanie istoty otwartych innowacji.
Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, Wojciech Dyduch oraz Mariusz Bratnicki w swoim opracowaniu skupili się na czterech klasycznych modelach: twórczości organizacyjnej, otoczenia miejsca pracy, modelu interakcjonistycznym oraz modelu twórczego działania indywidualnego. Obrazują one, w jaki sposób twórczość w organizacjach może być ożywiana i rozwijana celem tworzenia wartości istotnych dla danego podmiotu.
Celem artykułu Marty Juchnowicz i Hanny Kinowskiej jest diagnoza proinnowacyjnych kompetencji polskich menadżerów. Na podstawie wyników badań empirycznych na próbie 385 polskich kierowników oraz analizy przypadku, określającej kompetencje liderskie kadry kierowniczej organizacji innowacyjnej, przedstawiono stan i wyzwania związane z poziomem umiejętności, wspierających zachowania innowacyjne. Wnioski z przeprowadzonych analiz zawierają kierunki dalszych badań i rozwoju kompetencji przywódczych w Polsce.

Piotr Pachura w swoim artykule zastosował oryginalny model wymiarów przestrzeni organizacji, odnosząc poszczególne wymiary, takie jak: przestrzeń fizyczna, globalna, lokalna, topiczna czy też cyberprzestrzeń do uwarunkowań kreatywności. Tekst ma charakter teoriopoznawczy, oparty na rozumowaniu dedukcyjnym, konceptualizacji oraz studiach literaturowych.
Celem rozważań artykułu Piotra Adamczewskiego jest ukazanie kierunku ewolucji informatycznego wspomagania procesów zarządzania organizacji inteligentnych w procesie dojrzewania cyfrowego. Ilustrowane są one wynikami autorskich badań sektora MSP na wybranych przedsiębiorstwach województw mazowieckiego i wielkopolskiego z okresu 2014–2017.
Anna Adamik w swoim opracowania podjęła się próby zasygnalizowania, w jaki sposób kształtuje się profil inteligencji organizacji w wieku IR 4.0 i jaki ma on wpływ na zdolność konkurowania przedsiębiorstw w środowisku IR 4.0. W celu realizacji tego zadania dokonano analizy literatury z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania organizacją, zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii biznesu oraz istoty koncepcji IR 4.0.
Elżbieta Mączyńska w swoim artykule zwróciła uwagę na to, iż współczesną gospodarkę światową cechuje narastający dynamizm i przełomowy charakter przemian, kreowanych przede wszystkim przez rewolucję cyfrową. Zdaniem Autorki sprawia to, że rozwiązania instytucjonalne stosowane w polityce społeczno-gospodarczej coraz częściej okazują się nieprzystające do wymogów nowego modelu gospodarki. Wskazuje to także na konieczność zmian modelu państwa, ukierunkowanych na optymalne wykorzystanie potencjału rewolucji cyfrowej.
Celem opracowania Anny Lipki jest – oparta na studium interdyscyplinarnej literatury przedmiotu – identyfikacja, wyprowadzonych z teorii twórczości różnic indywidualnych, które mogą rzutować na wystąpienie i poziom różnych rodzajów ryzyka personalnego. Efektem przeprowadzonej analizy jest opracowanie macierzy do oceny ryzyka personalnego, dotyczącego funkcjonowania kreatywnego zespołu.
Joanna M. Moczydłowska w swoim artykule identyfikuje działania motywujące pracowników do zachowań twórczych, podejmowanych przez polską kadrę kierowniczą. Wyniki badań wskazują, że w znacznej części przedsiębiorstw pracownicy nie są zachęcani do wyrażania swojego potencjał kreatywnego przez narzędzia finansowe lub narzędzia te stosowane są w bardzo ograniczonym zakresie.
Justyna M. Bugaj i Marek Szarucki jako cel główny swojego opracowania stawiają identyfikację czynników determinujących kreatywne środowisko w uniwersytetach. W tekście zaprezentowano definicje kreatywności, środowiska kreatywnego oraz czynników wpływających na kreatywne środowisko w uniwersytecie. Następnie opisano założenia badawcze, przedstawiono wyniki pilotażowych badań własnych oraz przyszłe kierunki badań.
Celem rozważań Pawła Bartkowiaka jest identyfikacja wybranych obszarów procesu „współkreowania wartości dla klienta” w kontekście relacji B2C z perspektywy klienta. Aby go osiągnąć, wykorzystano metodę eksploracyjnej analizy czynnikowej.
Beata Glinka w swojej pracy wskazuje czynniki, które wpływają na to, że przedsiębiorczość imigrantów może być uznana za specyficzny obszar badań. Dokonano m.in. analizy wybranych nurtów w badaniach  przedsiębiorczości imigrantów, wskazano na główne elementy specyfiki tych badań oraz pokazano wybrane uwarunkowania procesu legitymizacji tego obszaru w ramach dyscypliny nauk o zarządzaniu.
W kolejnym artykule Regina Lenart-Gansiniec jako cel stawia sobie przedstawienie istoty kompetencji kreatywnych społeczności wirtualnych, biorących udział w crowdsourcingu. Rozważania są także skoncentrowane na przejawach kompetencji kreatywnych społeczności wirtualnych oraz ich znaczeniu dla powodzenia podejmowanych działań.
W ostatnim opracowaniu Dagmara Wójcik i Katarzyna Czernek skoncentrowały uwagę na kreatywnych inicjatywach – w tym w szczególności na twórczym współdziałaniu – podejmowanych w sektorze turystycznym. Celem artykułu jest egzemplifikacja kreatywnych aktywności, związanych z rozwojem gospodarki doznań w omawianym sektorze, a także przedstawienie płynących z nich korzyści.
Pozostajemy w przekonaniu, że prezentowane artykuły spotkają się z Państwa życzliwym zainteresowaniem oraz, co byłoby szczególnie cenne, staną się przyczynkiem do polemiki i dalszych owocnych badań.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz

Opublikowane: 2019-08-19

Klasyczne modele twórczości organizacyjnej. Implikacje dla tworzenia i przechwytywania wartości

Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec,Wojciech Dyduch,Mariusz Bratnicki

29-39

Proinnowacyjne kompetencje polskich menadżerów

Marta Juchnowicz,Hanna Kinowska

41-54