Od Rady Naukowej
Z przyjemnością przekazujemy kolejny zeszyt naukowy „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”. W numerze 175 został zaprezentowany w głównej mierze dorobek nauki o zarządzaniu i jakości. Autorzy artykułów koncentrują się bieżących problemach i dylematach dotyczących gospodarki zarówno polskiej, jak i światowej. Na łamach zamieszonych w numerze opracowań dokonali prezentacji wyników swoich badań naukowych i przedstawili swoje poglądy, przemyślenia oraz doświadczenia praktyczne.
Celem pierwszego opracowania, autorstwa Pawła Bartkowiaka, jest prezentacja istoty oraz ewolucji koncepcji współtworzenia wartości dla klienta.
Maciej Brzozowski i Sebastian Majsner w swoim artykule skupili się na próbie identyfikacji oraz wyjaśnieniu wzajemnych powiązań pomiędzy poziomem przeciążeń informacyjno-komunikacyjnych oraz etapem rozwoju organizacji.
W kolejnym opracowaniu, Jacek Dziwulski i Stanisław Skowron przedstawili krytyczne stanowisko wobec aktualnych koncepcji mierzenia jakości i efektywności kapitału ludzkiego w organizacji.
Monika Jedynak, Aneta Kuźniarska oraz Karolina Mania jako cel artykułu przyjęły ustalenie sposobów pozycjonowania problematyki relacji z dostawcami w koncepcji CSR oraz identyfikację wymiarów relacji z dostawcami współtworzących społeczną odpowiedzialność spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z RESPECT Index (XII edycja).
Artykuł napisany przez Patrycję Klimas, Dagmarę Wójcik, Katarzynę Czernek-Marszałek i Patrycję Juszczyk rozwija dotychczasowy stan wiedzy odnośnie do znaczenia gospodarki współdzielenia w sektorze turystycznym.

Celem kolejnego artykułu, autorstwa Aliny Kozarkiewicz i Jarosława Polaka, jest prezentacja wybranych wyników badań nad dynamiką procesów współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze telekomunikacji mobilnej.
W następnym artykule Agnieszka Krawczyk-Sołtys postanowiła zidentyfikować obecny poziom kompetencji menedżerskich kadry zarządzającej jednostek ratownictwa medycznego oraz ustalić stopień, w jakim poszczególne kompetencje menedżerskie oddziałują na kompetencje organizacyjne tych podmiotów w sferach: marketingu, jakości i logistyki.
Artykuł Rafała Matwiejczuka ma na celu identyfikację zarządczych aspektów logistyki oraz przesłanek ich oddziaływania na rozwój potencjałów strategicznych przedsiębiorstwa.
Wioletta Mierzejewska w swoim opracowaniu podjęła tematykę dywersyfikacji grup kapitałowych działających w Polsce.
W kolejnym artykule Michał Młody, na podstawie analizy wyników badań wtórnych, podjął próbę konceptualizacji lęku technologicznego, wskazując na jego wieloaspektowość oraz złożoność, a także znaczenie dla wyborów strategicznych przedsiębiorstw.
Współczesny sposób patrzenia na innowacje to temat następnego artykułu, którego autorką jest Krystyna Moszkowicz.
Bogdan Nogalski i Przemysław Niewiadomski jako zasadniczy cel swojego opracowania przyjęli rozpoznanie poziomu dojrzałości przedsiębiorstw w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi jako kluczowym kryterium implikującym „jakość” firmy.
W kolejnym artykule, Anita Perska-Tembłowska przedstawiła wybrane wyniki badania na temat kryteriów i uwarunkowań wyboru celów strategicznych gmin w perspektywie współzarządzania.
Dariusz Sobotkiewicz postanowił dokonać identyfikacji przesłanek wyboru wariantów lokalizacji funkcji organicznych w strukturze organizacji wielopodmiotowej.
Znaczenie startupów i startupowych praktyk zarządczych dla strategii współczesnych przedsiębiorstw przedstawił w następnym opracowaniu Albert Tomaszewski.
Ostatni artykuł, autorstwa Adama Weinerta, został poświęcony problematyce współczesnych wyzwań w obszarze zarządzania strategicznego, a w szczególności krytycznemu podejściu do osiągania przewagi konkurencyjnej na podstawie kluczowych zasobów.
Liczymy na to, że kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą publikację.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz

Opublikowane: 2019-10-29

Relacje z dostawcami w spółkach z RESPECT Index

Monika Jedynak,Aneta Kuźniarska,Karolina Mania

49-68

Współpraca w sektorze turystycznym a ograniczanie rozwoju sektora. Kontekst gospodarki współdzielenia

Patrycja Klimas,Dagmara Wójcik,Katarzyna Czernek-Marszałek,Patrycja Juszczyk

69-82