Od Rady Naukowej
Z prawdziwą przyjemnością przekazujemy 166. numer zeszytu „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”. Został on poświęcony zagadnieniom związanym z transportem. Artykuły napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej Polski koncentrują się na bieżących problemach i dylematach dotyczących takich pojęć jak przestrzeń transportowa UE, rola publicznego transportu drogowego czy bezpieczeństwo i ochrona pasażerów w transporcie kolejowym. W 166. numerze poruszone zostały ważne i aktualne zagadnienia mające wpływ na rozwój transportu zarówno w Polsce, jak i w krajach
Unii Europejskiej.
Celem pierwszego artykułu autorstwa Moniki Bąk i Przemysława Borkowskiego jest ocena możliwości, jakie dają nowe rozwiązania technologiczne, w szczególności tzw. inteligentne tachografy oraz zintegrowane bazy danych usprawniające przepływ informacji między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i wprowadzenie jednolitego systemu kontroli pojazdów drogowych.
Janusz Figura i Maria Michałowska prezentują wyniki badań dotyczące przesunięć modalnych jako elementu wsparcia dla mobilności w przestrzeni transportowej Unii Europejskiej.
Przedmiotem badań Andrzeja S. Grzelakowskiego jest wspólna europejska przestrzeń transportowa, traktowana jako integralny składnik przestrzeni logistycznej UE.
Aleksandra Koźlak w swoim artykule przeprowadza analizę porównawczą struktury sektora transportu drogowego, kosztów świadczenia usług przez przewoźników z różnych krajów oraz ich wyników ekonomicznych.
W artykule Tomasza Kwarcińskiego podjęto próbę oceny roli publicznego transportu zbiorowego w realizacji potrzeb transportowych mieszkańców obszarów wiejskich.

Urszula Motowidlak poświęciła swój artykuł prezentacji aktualnych dylematów polityki Unii Europejskiej dotyczących rozwoju konkurencyjnego i niskoemisyjnego transportu w kontekście realizacji zasad dobrego rządzenia (good governance).
Ryszard Rolbiecki i Krystyna Wojewódzka-Król jako cel swoich analiz przyjęli wskazanie najkorzystniejszego sposobu zagospodarowania drogi wodnej dolnej Wisły. W artykule przedstawiono aktualne problemy rozwoju dróg wodnych w Niemczech, obecny stan transportu na zapleczu portu Gdańsk oraz wskazano na uwarunkowania zagospodarowania Wisły na odcinku Gdańsk–Warszawa.
W opracowaniu autorstwa Danuty Rucińskiej skoncentrowano rozważania na prezentacji portu lotniczego jako stymulatora wzrostu aktywności społeczno-gospodarczej, źródła konfliktów środowiskowych i podstawy regulacji ich ograniczeń, potwierdzając je przykładem Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.
W kolejnym artykule Dariusz Tłoczyński jako cel stawia sobie ocenę dostępności transportowej portu lotniczego. Określa trzy elementy kształtujące dostępność transportową: airport links, accessibility oraz connectivity. W artykule wykorzystano studium przypadku – portu lotniczego Gdańsk.
Robert Walasek przedstawia natomiast znaczenie interoperacyjności europejskiego transportu towarowego z uwzględnieniem wskazań i ograniczeń do jego stosowania, wynikających z polityki transportowej Unii Europejskiej.
Celem ostatniego artykułu autorstwa Elżbiety Załogi jest zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa i ochrony pasażerów kolei w kontekście postępującego procesu starzenia się społeczeństwa europejskiego oraz towarzyszących temu ograniczeń mobilności.
Mamy nadzieję, że prezentowane artykuły spotkają się z Państwa życzliwym zainteresowaniem oraz, co byłoby szczególnie cenne, staną się przyczynkiem do polemiki i dalszych owocnych badań.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz

Opublikowane: 2019-08-07