Archiwa - strona 2

 • Studia i Prace
  Nr 168 (2018)

  Od Rady Naukowej
  Przekazujemy w Państwa ręce 168. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Poświęcony jest on problematyce finansów, ekonomii oraz zarządzania. Autorzy poruszyli w nim m.in. tematy dotyczące faktoringu, banków spółdzielczych, przedsiębiorczości czy też problematyki ekonomiki ochrony zdrowia. Artykuły zostały napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej Polski oraz jednego przedstawiciela City College of The City University of New York. Mamy nadzieję, że ich wkład w rozwój polskiej nauki oraz gospodarki będzie istotny.
  Pierwszy artykuł, którego autorką jest Joanna Palonka, został poświęcony organizacjom trzeciego sektora gospodarki narodowej w Polsce. Jego głównym celem jest ocena poziomu dojrzałości organizacji tego sektora w Polsce w zarządzaniu danymi w procesach podejmowania decyzji zarządczych.
  W drugim artykule Maria Łuszczyńska analizuje uwarunkowania wdrażania empowermentu do instytucji publicznej. Jego celem jest ukazanie, jak to zjawisko może przyczynić się do zmiany paradygmatu zarządzania instytucją publiczną.
  W kolejnym artykule Małgorzata Wejer-Kudełko i Tomasz Ogrodnik przedstawiają istotne zalety wprowadzenia usługi faktoringowej na przykładzie konkretnego przedsiębiorstwa. Charakteryzują także faktoring jako skuteczne narzędzie zarządzania należnościami.
  Celem rozważań Dominiki Mirońskiej jest usystematyzowanie i zaprezentowanie dostępnych narzędzi internetowych, które mogą być wykorzystane przez organizacje pozarządowe w procesie internacjonalizacji, rozumianej w sposób szeroki i obejmujący zarówno perspektywę zasobową, jak i specyficzne dla sektora non-profit, ujęcie podażowe.
  Stanisław Kasiewicz i Lech Kurkliński w swoim opracowaniu przedstawiają, jak zasadę proporcjonalności definiuje się i implementuje do praktyki regulacyjnej w UE i w Polsce. Zaprezentowano m.in. wybrane zastrzeżenia ankietowanych banków spółdzielczych, dotyczące łamania tej zasady w odniesieniu do 7 Rekomendacji KNF. Analizę oparto na jakościowo-ilościowym modelu Respektowania Zasady Proporcjonalności (RZP).
  Iwona Staniec, Karol Marek Klimczak, Wojciech Machowiak oraz Yochanan Shachmurove jak cel swojego artykuł stawiają określenie nurtów badawczych nauk o zarządzaniu realizowanych w obrębie przedsiębiorczości technologicznej. W analizie szczególną uwagę zwrócono na zamieszczane w publikacjach naukowych definicje przedsiębiorczości technologicznej, definiowanie w badaniach empirycznych zbiorowości oraz mechanizmy i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości technologicznej, rozumiane jako atrybuty cech organizacji i jej otoczenia.
  W następnym artykule Małgorzata Godlewska podjęła próbę przeanalizowania, czy partnerstwo publiczno-prywatne jest szansą, czy zagrożeniem dla sektora ochrony zdrowia w Polsce, który boryka się z niedoborem środków finansowych na odtworzenie przestarzałej i wyeksploatowanej infrastruktury.
  Celem opracowania Pawła Lesiaka jest uzupełnienie luki w literaturze poświęconej ekonomii służby zdrowia poprzez przedstawienie aspektów ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych patologii w służbie zdrowia. Autor zaprezentował możliwości przeciwdziałania tym patologiom oraz ograniczenia ich wpływu na koszty opieki zdrowotnej. Dowodzi, że to głównie środowisko lekarskie wpływa na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce.
  W kolejnym artykule Krzysztof Skowron prezentuje wyniki wstępnych badań, dotyczących funkcjonowania systemu TRIAGE na izbie przyjęć wybranego zakładu leczniczego, a w szczególności: prawidłowości zapoznania pacjentów z wprowadzonym systemem segregacji, szybkości i adekwatności udzielania pomocy, wpływu wprowadzenia systemu na usprawnienie funkcjonowania Izby Przyjęć oraz zadowolenia pacjentów z jakości obsługi na Izbie Przyjęć.
  W ostatnim artykule Ireneusz Janiuk przedstawia możliwości rozwoju wynikające z dywersyfikacji i przykłady przedsiębiorstw wykorzystujących tę ścieżkę rozwoju.
  Mamy nadzieję, że artykuły zaprezentowane w niniejszym Zeszycie Naukowym zainspirują Państwa do dalszych badań naukowych i owocnych dyskusji akademickich.
  Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
  W imieniu Rady Naukowej
  Ryszard Bartkowiak
  Michał Matusewicz

 • Studia i Prace
  Nr 167 (2018)

 • Studia i Prace
  Nr 166 (2018)

  Od Rady Naukowej
  Z prawdziwą przyjemnością przekazujemy 166. numer zeszytu „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”. Został on poświęcony zagadnieniom związanym z transportem. Artykuły napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej Polski koncentrują się na bieżących problemach i dylematach dotyczących takich pojęć jak przestrzeń transportowa UE, rola publicznego transportu drogowego czy bezpieczeństwo i ochrona pasażerów w transporcie kolejowym. W 166. numerze poruszone zostały ważne i aktualne zagadnienia mające wpływ na rozwój transportu zarówno w Polsce, jak i w krajach
  Unii Europejskiej.
  Celem pierwszego artykułu autorstwa Moniki Bąk i Przemysława Borkowskiego jest ocena możliwości, jakie dają nowe rozwiązania technologiczne, w szczególności tzw. inteligentne tachografy oraz zintegrowane bazy danych usprawniające przepływ informacji między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i wprowadzenie jednolitego systemu kontroli pojazdów drogowych.
  Janusz Figura i Maria Michałowska prezentują wyniki badań dotyczące przesunięć modalnych jako elementu wsparcia dla mobilności w przestrzeni transportowej Unii Europejskiej.
  Przedmiotem badań Andrzeja S. Grzelakowskiego jest wspólna europejska przestrzeń transportowa, traktowana jako integralny składnik przestrzeni logistycznej UE.
  Aleksandra Koźlak w swoim artykule przeprowadza analizę porównawczą struktury sektora transportu drogowego, kosztów świadczenia usług przez przewoźników z różnych krajów oraz ich wyników ekonomicznych.
  W artykule Tomasza Kwarcińskiego podjęto próbę oceny roli publicznego transportu zbiorowego w realizacji potrzeb transportowych mieszkańców obszarów wiejskich.

  Urszula Motowidlak poświęciła swój artykuł prezentacji aktualnych dylematów polityki Unii Europejskiej dotyczących rozwoju konkurencyjnego i niskoemisyjnego transportu w kontekście realizacji zasad dobrego rządzenia (good governance).
  Ryszard Rolbiecki i Krystyna Wojewódzka-Król jako cel swoich analiz przyjęli wskazanie najkorzystniejszego sposobu zagospodarowania drogi wodnej dolnej Wisły. W artykule przedstawiono aktualne problemy rozwoju dróg wodnych w Niemczech, obecny stan transportu na zapleczu portu Gdańsk oraz wskazano na uwarunkowania zagospodarowania Wisły na odcinku Gdańsk–Warszawa.
  W opracowaniu autorstwa Danuty Rucińskiej skoncentrowano rozważania na prezentacji portu lotniczego jako stymulatora wzrostu aktywności społeczno-gospodarczej, źródła konfliktów środowiskowych i podstawy regulacji ich ograniczeń, potwierdzając je przykładem Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.
  W kolejnym artykule Dariusz Tłoczyński jako cel stawia sobie ocenę dostępności transportowej portu lotniczego. Określa trzy elementy kształtujące dostępność transportową: airport links, accessibility oraz connectivity. W artykule wykorzystano studium przypadku – portu lotniczego Gdańsk.
  Robert Walasek przedstawia natomiast znaczenie interoperacyjności europejskiego transportu towarowego z uwzględnieniem wskazań i ograniczeń do jego stosowania, wynikających z polityki transportowej Unii Europejskiej.
  Celem ostatniego artykułu autorstwa Elżbiety Załogi jest zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa i ochrony pasażerów kolei w kontekście postępującego procesu starzenia się społeczeństwa europejskiego oraz towarzyszących temu ograniczeń mobilności.
  Mamy nadzieję, że prezentowane artykuły spotkają się z Państwa życzliwym zainteresowaniem oraz, co byłoby szczególnie cenne, staną się przyczynkiem do polemiki i dalszych owocnych badań.
  Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
  W imieniu Rady Naukowej
  Ryszard Bartkowiak
  Michał Matusewicz

 • Studia i Prace
  Nr 165 (2018)

  Od Rady Naukowej
  Przekazujemy w Państwa ręce 165. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Autorzy poruszyli w nim tematy związane m.in. z problematyką służby zdrowia, ekonomicznymi losami absolwentów kierunków medycznych czy też ze sprawozdawczością narracyjną. Artykuły mają charakter zarówno teoretyczny, jak i empiryczny. Zostały napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej Polski.
  Liczymy na to, iż kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą lekturę dla pracowników naukowych i praktyków życia gospodarczego.
  W pierwszym artykule Marek Rocki zaprezentował wyniki badań dotyczących ekonomicznych losów absolwentów rocznika 2014 kierunków z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
  Problematyką publicznej opieki zdrowotnej zajęła się w drugim artykule Iwona Borkowska. Autorka podjęła próbę oceny kondycji tego rodzaju opieki zdrowotnej w Polsce.
  Celem artykułu Anny Ruzik-Sierdzińskiej i Janusza Sierdzińskiego jest omówienie ekonomicznych kosztów i korzyści z telemedycyny. Autorzy dokonali przeglądu dotychczasowych badań w tym zakresie.
  W kolejnym artykule Anna Tworkowska-Baraniuk i Karolina Zapolska, na tle wybranego orzecznictwa, przedstawiły zagadnienie zdrowia i zdrowia publicznego jako przesłanek dopuszczających ograniczanie wolności gospodarczej.
  Przybliżenie pojęcia świadomości zdrowotnej pacjenta oraz pokazanie, na przykładzie analiz dostępnych autorkom opracowania, jaki jest poziom świadomości zdrowotnej wśród polskiego społeczeństwa oraz jakie instrumenty mogą być wykorzystywane do zwiększania tego poziomu to cel następnego artykułu, autorstwa Ewy Kosycarz i Krystyny Walendowicz.

  W następnym artykule autorzy – Marek Szturo, Joanna Długosz i Karolina Szturo zaprezentowali badanie związku pomiędzy publicznym zadłużeniem, ryzykiem niewypłacalności oraz rozmiarami szarej strefy gospodarczej jako wyznacznikami poziomu bezpieczeństwa finansowego państwa.
  Dominika Gadowska-dos Santos w swoim artykule podjęła próbę przedstawienia istoty finansjalizacji rynku nieruchomości mieszkaniowych i oszacowania skali tego zjawiska w Polsce w latach 2000–2015.
  Ocena wpływu regulacji sektorowych na wartości informacyjne sprawozdań operatora wyznaczonego z realizacji powszechnych usług pocztowych to temat artykułu Leszka Borowca. Autor dokonał tej oceny z punktu widzenia zarówno regulatora rynku, jak i konsumenta usług pocztowych.
  W kolejnym artykule Przemysław Mućko, na podstawie badań naukowych, zajął się metodami oceny, miernikami oraz determinantami jakości sprawozdawczości narracyjnej.
  W ostatnim artykule Tadeusz Falencikowski omówił wykorzystanie słabych sygnałów, foresightu i ciągu zarządzania strategicznego w konfiguracji biznesu przyszłości.
  Mamy nadzieję, że artykuły zaprezentowane w niniejszym Zeszycie Naukowym zainspirują Państwa do dalszych badań naukowych i owocnych dyskusji akademickich.
  Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
  W imieniu Rady Naukowej
  Ryszard Bartkowiak
  Michał Matusewicz

 • Studia i Prace
  Nr 164 (2018)

  Od Rady Naukowej
  Przekazujemy w Państwa ręce 164. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Poświęcony jest on problematyce finansów, ekonomii oraz zarządzania. Autorzy poruszyli w nim tematy dotyczące m.in. branży turystycznej, finansów behawioralnych czy raportowania w rachunkowości. Artykuły w nim zawarte zostały napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej Polski.
  Liczymy na to, iż kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą lekturę dla pracowników naukowych i praktyków życia gospodarczego.
  Grzegorz Gołębiowski i Agnieszka Pląsek przedstawiają swoje badania opierające się na próbie przedsiębiorstw z branży turystycznej. Celem artykułu jest sprawdzenie skuteczności najpopularniejszych współczesnych modeli dyskryminacyjnych i wydanie rekomendacji odnośnie do ich zastosowania w przedsiębiorstwach branży usług turystycznych.
  Artykuł Karoliny Piktus i Moniki Czerwonki omawia istotne z punktu widzenia finansów behawioralnych zniekształcenia poznawcze oraz awersję do ryzyka finansowego w kontekście różnic międzypłciowych.
  Hanna Czaja-Cieszyńska w swoim opracowaniu opisuje standardy raportowania GRI, które są najbardziej znanym i najczęściej wykorzystywanym dokumentem pomagającym jednostkom na całym świecie przygotować raporty zrównoważonego rozwoju. Do wnioskowania na temat możliwości wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku raportowania na rzecz zrównoważonego rozwoju dla organizacji pozarządowych w Polsce Autorka wykorzystała metodę scenariuszową.
  Celem artykułu autorstwa Mirosławy Kwiecień jest wskazanie potrzeby nowego pragmatyzmu rachunkowości, zwłaszcza sprawozdawczości. Analiza literatury ekonomicznej zawarta w opracowaniu upoważnia do stwierdzenia, że nowy pragmatyzm rachunkowości to złożony problem w procesie reformy globalizacji.
  Piotr Waśniewski w swoim artykule stawia sobie za cel prezentację korzyści z zastosowania koncepcji pomiaru dokonań, w tym w ramach procesów raportowania niefinansowego, z uwzględnieniem ewolucji pomiaru dokonań. W efekcie przeprowadzonych rozważań stwierdzono, że koncepcja pomiaru dokonań wpisuje się w problematykę raportowania niefinansowego, a jej właściwa implementacja może w korzystny sposób przełożyć się na proces sprawozdawczości niefinansowej.
  W kolejnym artykule Katarzyna Chłapek, Sylwia Krajewska i Krzysztof Jonas starają się wskazać możliwości zastosowania sprawozdawczości zintegrowanej jako standardu spełniającego wymagania raportowania danych niefinansowych. Jako metodę badawczą zastosowano rozpoznanie regulacji w zakresie raportowania niefinansowego, przegląd literatury krajowej i zagranicznej oraz przeprowadzono analizę empiryczną ujawnionych raportów zintegrowanych za rok 2016.
  Wanda Skoczylas oraz Weronika Dziadul w swoim artykule przedstawiają wyniki badań własnych, przeprowadzonych z wykorzystaniem założeń modelu V. Beattie, B. McInnesa i S. Fearnley. Badaniu poddano zawartość informacyjną podstawowego i najszerzej wykorzystywanego raportu narracyjnego, jakim jest sprawozdanie z działalności, trzech spółek sektora spożywczego.
  Wioletta Mierzejewska w artykule przedstawiła problematykę struktur grup kapitałowych. Autorka dokonała krytycznego przeglądu literatury, dotyczącego wybranych charakterystyk struktur grup kapitałowych oraz wskazała na deficyt badań tego zagadnienia. Artykuł zawiera również autorską metodę identyfikacji struktury grupy kapitałowej, którą wyprowadzono z klasycznych wymiarów strukturalnych.
  Bartosz J. Sternal w swoim artykule zajmuje się kwestią dynamicznej nieefektywności, której występowanie było, zdaniem Piketty’ego, kluczowe dla powstania po II wojnie światowej państwa dobrobytu. W ramach tej analizy wykazane jest kluczowe znaczenie spełniania bądź nie warunku transwersalności przez decyzje podmiotów co do akumulacji kapitału.
  Mamy nadzieję, że artykuły zaprezentowane w niniejszym Zeszycie Naukowym zainspirują Państwa do dalszych badań naukowych i owocnych dyskusji akademickich.
  Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
  W imieniu Rady Naukowej
  Ryszard Bartkowiak
  Michał Matusewicz

 • Studia i Prace
  Nr 163 (2018)

  Od Rady Naukowej
  Przekazujemy w Państwa ręce kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Jest to zbiór ciekawych publikacji dotyczących aktualnych zagadnień z obszaru ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu. W bieżącym numerze można odnaleźć zarówno badania empiryczne, jak i rozważania teoretyczne, ukazujące ogromne znaczenie nauk ekonomicznych we współczesnej gospodarce. Mamy nadzieję, że wiedza zawarta w tym zeszycie stanowić będzie istotny wkład w rozwój polskiej nauki.
  W pierwszym artykule Bartłomiej Chinowski zajął się analizą skutków pokryzysowych interwencji prowadzonych przez Europejski Bank Centralny w latach 2010–2016.
  Celem następnego artykułu, autorstwa Katarzyny Włosik, jest weryfikacja hipotezy zakładającej, że inwestycja poprzez exchange-traded funds, dla których bitcoin stanowi instrument bazowy, jest bardziej korzystna dla inwestorów niż bezpośrednie lokowanie środków na rynku tej kryptowaluty.
  W kolejnym artykule Tomasz Spychała, na podstawie analizy literatury przedmiotu, podjął próbę odpowiedzi na pytanie, czy możliwy jest wpływ rozwoju ujawnień niefinansowych w rachunkowości na skuteczność zarządzania strategicznego jednostkami gospodarczymi.
  Magdalena Ebisch-Stenzel w swoim artykule przedstawiła sprawozdanie z działalności jako narzędzie raportowania danych niefinansowych z zakresu CSR.
  Celem artykułu Beaty Sadowskiej jest wskazanie możliwości szerszego raportowania informacji finansowych i niefinansowych o społecznej odpowiedzialności w podmiotach sektora komunalnego.
  Zagadnieniem narracji, a zwłaszcza storytellingu, w sprawozdaniu zintegrowanym zajęła się w kolejnym artykule Katarzyna Kobiela-Pionnier. Jako studium przypadku Autorka zaprezentowała firmę Novo Nordisk A/S.

  Mariusz Karwowski w swoim artykule przedstawił propozycję struktury opisu modelu biznesu w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych oraz ocenę dotychczas ujawnianych w sprawozdaniu z działalności informacji o modelu biznesu według proponowanej struktury.
  Główny cel artykułu Katarzyny Góreckiej stanowi ukazanie znaczenia różnych źródeł informacji dla przedsiębiorstwa oraz wskazanie tych cech informacji, które mają największy wpływ na przewidywanie zmian popytowych na rynku.
  W ostatnim artykule Michał Hendryk, Marta Fit oraz Alicja Adamów, na podstawie przeglądu konsolidowanych sprawozdań finansowych spółek z sektora „budownictwo” za lata 2015 i 2016, podjęli się weryfikacji hipotezy badawczej, że jednostki z sektora „budownictwo” ujawniają bądź na przestrzeni następujących po sobie lat dążą do ujawniania w sprawozdaniach finansowych optymalnej ilości informacji z zakresu wynikającego z postanowień MSR 16.
  Pozostajemy w przekonaniu, że prezentowane artykuły spotkają się z Państwa życzliwym zainteresowaniem oraz, co byłoby szczególnie cenne, staną się przyczynkiem do polemiki i dalszych owocnych badań.
  Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
  W imieniu Rady Naukowej
  Ryszard Bartkowiak
  Michał Matusewicz

 • Studia i Prace
  Nr 162 (2018)

  Od Rady Naukowej
  Przekazujemy w Państwa ręce 162. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Poświęcony jest on problematyce zarządzania. Autorzy poruszyli w nim m.in. tematy dotyczące kreatywności, kultury organizacyjnej, funkcjonowania przedsiębiorstwa opartego na wiedzy czy też uwarunkowania procesów inwestycyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Artykuły w nim zawarte zostały napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej Polski.
  Liczymy na to, iż kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą lekturę dla pracowników naukowych, jak i praktyków życia gospodarczego.
  W pierwszym artykule Rafał Kasprzak przedstawił i scharakteryzował dynamikę liczby podmiotów sektora kreatywnego zarejestrowanych w ramach Bazy Regon w latach 2009–2016. Autor w artykule stwierdza, że liczba podmiotów sektora kreatywnego w badanych obszarach i w analizowanym okresie zmienia się w podobnym tempie jak cała populacja podmiotów gospodarki narodowej.
  Kolejny artykułu Letycja Sołoducho-Pelc napisała w celu określenia kierunków badań w obszarze kreatywności w naukach o zarządzaniu. Zdaniem Autorki można zauważyć, że kreatywność jawi się jako umiejętność, którą cechują zarówno ograniczenia, jak i brak przeszkód dla jej rozwoju.
  W następnym artykule Ewa Sońta-Drączkowska i Paweł Wyrozębski omawiają problematykę kreatywności w kontekście zarządzania projektami. Artykuł poszukuje m.in. odpowiedzi na pytania: Co to oznacza kreatywność w zarządzaniu projektami i czy jest ona potrzebna?
  Izabela Krawczyk-Sokołowska w kolejnym artykule także porusza kwestie kreatywności. Autorka koncentruje się na uwarunkowaniach dotyczących stymulowania proinnowacyjnych postaw w przedsiębiorstwie.

  W następnym artykule Katarzyna Szymańska zabiera głos w dyskusji na temat kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach z sektora kreatywnego. Bazując na wynikach źródeł wtórnych, jak i własnych doświadczeniach badawczych wskazuje, że funkcjonowanie przedsiębiorstw sektora kreatywnego pozostaje w integralnej zależności z ich kulturą organizacyjną.
  Ryszard Knosala, Kamila Tomczak-Horyń i Barbara Wasilewska przedstawiają wyniki badań w zakresie oceny predyspozycji do kreatywnego myślenia pracowników. Wyniki uzyskane w analizowanym przedsiębiorstwie pozwoliły, zdaniem Autorów, na zaobserwowanie pewnej zależności. Innowacja, która uzyskała wysoką ocenę, została wytworzona przez innowatora charakteryzującego się wysokim poziomem postawy twórczej i bardzo wysoką oceną z próbki pracy.
  Artykułu Ilona Pawełoszek został napisany w celu wskazania możliwości i obszarów działań kreatywnych w procesie analizy danych. Autorka swoje rozważania oparła na standardowym modelu procesu analizy danych CRISP-DM, a wnioski poparła swoimi obserwacjami i doświadczeniem nabytym podczas realizacji projektu eksploracji danych marketingowych sieci sklepów sprzedaży detalicznej w Polsce.
  W kolejnym artykule Anna Wróblewska za cel wyznacza pokazanie wyzwań, jakie stawia przed przedsiębiorstwami konkurowanie w sektorze kreatywnym. Na przykładzie sieci kin Helios Autorka zaprezentowała sposób, w jaki przedsiębiorstwo radzi sobie z tymi wyzwaniami.
  Artykuł Grażyny Leśniak Łebkowskiej i Zbigniewa Dworzeckiego zawiera prezentację wyników badań nt. wyobraźni strategicznej w biznesie. Polegały one na przeprowadzeniu wywiadów z uczestnikami dwóch podyplomowych studiów menedżerskich przy wykorzystaniu kwestionariusza oraz analizy źródeł wtórnych, tj. raportów firm konsultingowych i artykułów prasowych – wywiadów z prezesami spółek – nt. ich wizji rozwoju przedsiębiorstw, którymi kierują, pożądanych kompetencji kierowniczych niezbędnych w zarządzaniu
  i kształtowaniu przyszłości biznesu.
  W kolejnym artykule autorstwa Hanny Włodarkiewicz-Klimek zaprezentowano ewolucję koncepcji organizacji opartych na wiedzy w kierunku kreowania organizacji zwinnej. Wskazano warunki jej rozwoju, a także przedstawiono model zwinnego przedsiębiorstwa opartego na wiedzy.
  Halina Czubasiewicz i Piotr Grajewski w artykule zaprezentowali koncepcje empowermentu i możliwość wykorzystania jej w zarządzaniu organizacjami. Sformułowana została w nim istota empowermentu w fazie rozwiniętej oraz zidentyfikowano warunki funkcjonowania organizacji, związane z wdrożeniem tej koncepcji do praktyki zarządzania. Zaproponowano także identyfikację poziomu empowermentu w organizacji, co jest podstawą działań zmierzających do jego wykorzystania w zarządzaniu organizacjami.
  Adam Jabłoński w kolejnym artykule przedstawił kluczowych założenia dotyczące konstruowania i operacjonalizacji twórczych modeli biznesu osadzonych w koncepcji gospodarki sieciowej. Postawił tezę, iż źródłem osiągania przez przedsiębiorstwa wysokiej efektywności jest odpowiednie zaprojektowanie i dynamiczna implementacja twórczych modeli biznesu przedsiębiorstw zakorzenionych w sieci.

  Anna Skowronek Mielczarek w artykule skoncentrowała uwagę na uwarunkowaniach prowadzenia inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zaprezentowała wybrane wyniki badań empirycznych dotyczących czynników warunkujących podejmowanie inwestycji przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz identyfikacji barier, występujących w tym zakresie.
  W przedostatnim artykule Urszula Kobylińska dokonała analizy stanu badań nad zagadnieniem koprodukcji oraz zidentyfikowała główne obszary badawcze związane z tą tematyką. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, iż koprodukcja innowacyjnych usług publicznych jest zagadnieniem wciąż nowym, słabo rozpoznanym w literaturze przedmiotu, bez solidnej podbudowy metodologicznej i mogącym stanowić aktualny i ciekawy obszar badawczy.
  W ostatnim artykule Piotr Kordel podjął próbę odpowiedzi na pytanie o charakterystykę przywództwa menedżerskiego jako mechanizmu sprawczego procesu przedsiębiorczości technologicznej. Wyniki badań empirycznych wskazują na istotną rolę wielowymiarowego, uwzględniającego wszystkie podstawy i mechanizmy władzy, przywództwa menedżerskiego w procesie przedsiębiorczości technologicznej.
  Mamy nadzieję, że artykuły zaprezentowane w niniejszym Zeszycie Naukowym zainspirują Państwa do dalszych badań naukowych i owocnych dyskusji akademickich.
  Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
  W imieniu Rady Naukowej
  Ryszard Bartkowiak
  Michał Matusewicz

 • Studia i Prace
  Nr 161 (2018)

  Od Rady Naukowej
  Przekazujemy w Państwa ręce kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Numer ten w dużej mierze jest poświęcony zagadnieniom związanym z zarządzaniem. Można w nim odnaleźć zarówno aspekty empiryczne, jak i rozważania teoretyczne, ukazujące ogromne znaczenie zarządzania, innowacyjności i kreatywności we współczesnej gospodarce. Mamy nadzieję, że wiedza zawarta w tym zeszycie stanowić będzie istotny wkład w rozwój polskiej nauki.
  W pierwszym artykule, autorstwa Agnieszki Sopińskiej, omówiono relacje między dwiema zmiennymi: kreatywnością i innowacyjnością organizacji, ze szczególnym naciskiem na proces powstawania innowacji w modelu otwartym. Podstawę do wyjaśnienia powyższych relacji stanowiło ukazanie niejednoznaczności i wielowymiarowości pojęcia „kreatywność”, omówienie komponentów i filarów kreatywności, przybliżenie istoty kreatywności organizacyjnej na tle kreatywności indywidualnej i grupowej oraz zaprezentowanie istoty otwartych innowacji.
  Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, Wojciech Dyduch oraz Mariusz Bratnicki w swoim opracowaniu skupili się na czterech klasycznych modelach: twórczości organizacyjnej, otoczenia miejsca pracy, modelu interakcjonistycznym oraz modelu twórczego działania indywidualnego. Obrazują one, w jaki sposób twórczość w organizacjach może być ożywiana i rozwijana celem tworzenia wartości istotnych dla danego podmiotu.
  Celem artykułu Marty Juchnowicz i Hanny Kinowskiej jest diagnoza proinnowacyjnych kompetencji polskich menadżerów. Na podstawie wyników badań empirycznych na próbie 385 polskich kierowników oraz analizy przypadku, określającej kompetencje liderskie kadry kierowniczej organizacji innowacyjnej, przedstawiono stan i wyzwania związane z poziomem umiejętności, wspierających zachowania innowacyjne. Wnioski z przeprowadzonych analiz zawierają kierunki dalszych badań i rozwoju kompetencji przywódczych w Polsce.

  Piotr Pachura w swoim artykule zastosował oryginalny model wymiarów przestrzeni organizacji, odnosząc poszczególne wymiary, takie jak: przestrzeń fizyczna, globalna, lokalna, topiczna czy też cyberprzestrzeń do uwarunkowań kreatywności. Tekst ma charakter teoriopoznawczy, oparty na rozumowaniu dedukcyjnym, konceptualizacji oraz studiach literaturowych.
  Celem rozważań artykułu Piotra Adamczewskiego jest ukazanie kierunku ewolucji informatycznego wspomagania procesów zarządzania organizacji inteligentnych w procesie dojrzewania cyfrowego. Ilustrowane są one wynikami autorskich badań sektora MSP na wybranych przedsiębiorstwach województw mazowieckiego i wielkopolskiego z okresu 2014–2017.
  Anna Adamik w swoim opracowania podjęła się próby zasygnalizowania, w jaki sposób kształtuje się profil inteligencji organizacji w wieku IR 4.0 i jaki ma on wpływ na zdolność konkurowania przedsiębiorstw w środowisku IR 4.0. W celu realizacji tego zadania dokonano analizy literatury z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania organizacją, zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii biznesu oraz istoty koncepcji IR 4.0.
  Elżbieta Mączyńska w swoim artykule zwróciła uwagę na to, iż współczesną gospodarkę światową cechuje narastający dynamizm i przełomowy charakter przemian, kreowanych przede wszystkim przez rewolucję cyfrową. Zdaniem Autorki sprawia to, że rozwiązania instytucjonalne stosowane w polityce społeczno-gospodarczej coraz częściej okazują się nieprzystające do wymogów nowego modelu gospodarki. Wskazuje to także na konieczność zmian modelu państwa, ukierunkowanych na optymalne wykorzystanie potencjału rewolucji cyfrowej.
  Celem opracowania Anny Lipki jest – oparta na studium interdyscyplinarnej literatury przedmiotu – identyfikacja, wyprowadzonych z teorii twórczości różnic indywidualnych, które mogą rzutować na wystąpienie i poziom różnych rodzajów ryzyka personalnego. Efektem przeprowadzonej analizy jest opracowanie macierzy do oceny ryzyka personalnego, dotyczącego funkcjonowania kreatywnego zespołu.
  Joanna M. Moczydłowska w swoim artykule identyfikuje działania motywujące pracowników do zachowań twórczych, podejmowanych przez polską kadrę kierowniczą. Wyniki badań wskazują, że w znacznej części przedsiębiorstw pracownicy nie są zachęcani do wyrażania swojego potencjał kreatywnego przez narzędzia finansowe lub narzędzia te stosowane są w bardzo ograniczonym zakresie.
  Justyna M. Bugaj i Marek Szarucki jako cel główny swojego opracowania stawiają identyfikację czynników determinujących kreatywne środowisko w uniwersytetach. W tekście zaprezentowano definicje kreatywności, środowiska kreatywnego oraz czynników wpływających na kreatywne środowisko w uniwersytecie. Następnie opisano założenia badawcze, przedstawiono wyniki pilotażowych badań własnych oraz przyszłe kierunki badań.
  Celem rozważań Pawła Bartkowiaka jest identyfikacja wybranych obszarów procesu „współkreowania wartości dla klienta” w kontekście relacji B2C z perspektywy klienta. Aby go osiągnąć, wykorzystano metodę eksploracyjnej analizy czynnikowej.
  Beata Glinka w swojej pracy wskazuje czynniki, które wpływają na to, że przedsiębiorczość imigrantów może być uznana za specyficzny obszar badań. Dokonano m.in. analizy wybranych nurtów w badaniach  przedsiębiorczości imigrantów, wskazano na główne elementy specyfiki tych badań oraz pokazano wybrane uwarunkowania procesu legitymizacji tego obszaru w ramach dyscypliny nauk o zarządzaniu.
  W kolejnym artykule Regina Lenart-Gansiniec jako cel stawia sobie przedstawienie istoty kompetencji kreatywnych społeczności wirtualnych, biorących udział w crowdsourcingu. Rozważania są także skoncentrowane na przejawach kompetencji kreatywnych społeczności wirtualnych oraz ich znaczeniu dla powodzenia podejmowanych działań.
  W ostatnim opracowaniu Dagmara Wójcik i Katarzyna Czernek skoncentrowały uwagę na kreatywnych inicjatywach – w tym w szczególności na twórczym współdziałaniu – podejmowanych w sektorze turystycznym. Celem artykułu jest egzemplifikacja kreatywnych aktywności, związanych z rozwojem gospodarki doznań w omawianym sektorze, a także przedstawienie płynących z nich korzyści.
  Pozostajemy w przekonaniu, że prezentowane artykuły spotkają się z Państwa życzliwym zainteresowaniem oraz, co byłoby szczególnie cenne, staną się przyczynkiem do polemiki i dalszych owocnych badań.
  Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
  W imieniu Rady Naukowej
  Ryszard Bartkowiak
  Michał Matusewicz

 • Studia i Prace
  Nr 160 (2018)

  Od Rady Naukowej
  Oddajemy do rąk czytelników 160. numer zeszytu „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest to zbiór ciekawych publikacji dotyczących aktualnych zagadnień z obszaru ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu. Autorami publikacji są doświadczeni akademicy i praktycy, ale także młodzi naukowcy z najlepszych ośrodków akademickich w kraju. W bieżącym numerze można odnaleźć zarówno omówienia badań empirycznych, jak i rozważania teoretyczne, ukazujące ogromne znaczenie nauk ekonomicznych we współczesnej gospodarce. Jesteśmy przekonani, że wiedza zawarta
  w tym zeszycie stanowić będzie istotny wkład w rozwój polskiej nauki.
  W pierwszym artykule Piotr Bielecki dokonał przeglądu dyskusji i ustaleń badawczych uzasadniających tezę o konieczności stosowania odmiennych kryteriów oceny dwóch różnych typów rozpraw doktorskich: tradycyjnych, „badawczych” rozpraw typu PhD (doktor filozofii) oraz rozpraw o profilu zawodowo-praktycznym typu DBA (doktor zarządzania biznesem).
  W kolejnym artykule Marta Czyżewska prezentuje wyniki badań dotyczących efektywnego systemu wspierania przedsiębiorczości studenckiej na uczelni wyższej. Zdaniem Autorki rezultaty tych badań powinny pomóc w organizacji wsparcia szkoleniowego, doradczego, organizacyjnego i finansowego, potrzebnego studentom w rozwijaniu ich przedsięwzięć biznesowych.
  Głównym celem artykułu Stefana Doroszewicza i Andrzeja Kulisa jest ocena jakości usługi telefonii komórkowej postrzeganej przez klientów instytucjonalnych w Polsce w latach 2011–2012. Efektem przeprowadzonych badań i analiz jest pięcioelementowy model charakterystyki wymiarowej oraz pięciowyrazowy wielomian pierwszego stopnia określający model postrzeganej jakości badanej usługi.

  Ewa Chojnacka i Anna Bering w swoim opracowaniu przedstawiają wytyczne zawarte w strukturze ramowej raportowania zintegrowanego oraz próbują odnieść je do zakresu informacji ujawnianych w raportach. Autorki uwzględniły takie metody badawcze, jak: krytyczna analiza studiów literaturowych, analiza treści raportów zintegrowanych, studium przypadku.
  W artykule autorstwa Bogusława Gulskiego scharakteryzowano trzy podstawowe nurty wyróżniane w rozważaniach nad finansyzacją. Omówiono także wybrane zjawiska, o których można sądzić, zdaniem Autora, że związane są z przejmowaniem przez przedsiębiorstwa nienależnej im z jakichś względów wartości oraz dokonano konceptualizacji pojęcia „zawłaszczanie wartości”, wskazano także skutki zawłaszczania wartości dla odmiennych podmiotów.
  Opracowanie Małgorzaty Kutery i Beaty Zyznarskiej-Dworczak przedstawia wnioski z dokonanej przez Autorki analizy znaczenia i warunków weryfikacji informacji niefinansowych dotyczących osiągnięć jednostek gospodarczych w zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Autorki starają się znaleźć odpowiedź na postawione pytania badawcze: co oznacza weryfikacja danych niefinansowych, jakie są zasadnicze kierunki rozwoju weryfikacji informacji niefinansowych obserwowane w praktyce jednostek gospodarczych XXI wieku
  na świecie, jaki jest obecny stan regulacji prawnych w kontekście weryfikacji tych danych oraz jakie problemy wynikają z ich stosowania w praktyce.
  Marek Masztalerz w swoim artykule analizuje metody badania narracji w rachunkowości. Autor przedstawia genezę i determinanty rozwoju wykorzystania form narracyjnych w rachunkowości oraz możliwe kierunki badań nad narracjami. Prezentuje także metody badawcze, które można wykorzystać w badaniu narracji, a zwłaszcza proponowane w literaturze metody kompleksowego badania ujawnień narracyjnych.
  W artykule Alicji Mazur podjęto próbę weryfikacji hipotezy: bilans, jako główny element sprawozdania finansowego, nie przekazuje wystarczających informacji umożliwiających prognozowanie przyszłej sytuacji jednostki. W tym celu skupiono uwagę na cybernetycznym spojrzeniu na przedsiębiorstwo. We wnioskach wskazano, że informacja niefinansowa w postaci opisu słownego staje się coraz częściej głównym miejscem realizacji funkcji informacyjnej.
  Celem artykułu Magdaleny Śmiglak-Krajewskiej oraz Małgorzaty Węgrzyńskiej jest omówienie istoty koncepcji zintegrowanego sprawozdania w aspekcie produkcji bobiku oraz określenie jego wpływu na ujawnienia sprawozdawcze w zintegrowanym sprawozdaniu gospodarstwa rolnego. Zaproponowano ujawnienia, jakie mogą być zastosowane w zintegrowanym sprawozdaniu gospodarstwa rolnego.
  W ostatnim artykule Tomasz Potocki dokonuje oceny poziomu świadomości ryzyka oraz określa siłę i kierunek wpływu wyniku w teście oceniającym ten poziom na wybrane skutki decyzji finansowych i postawy finansowe wśród gospodarstw domowych o niskich dochodach z terenów wiejskich województwa podkarpackiego. Wyniki przeprowadzonych przez Autora badań wskazują, że znacząca część respondentów ma bardzo niski poziom świadomości ryzyka.

  Mamy nadzieję, że prezentowane artykuły spotkają się z Państwa życzliwym zainteresowaniem oraz przyczynią się do rozwoju polskiej myśli ekonomicznej.
  Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
  W imieniu Rady Naukowej
  Ryszard Bartkowiak
  Michał Matusewicz

 • Studia i Prace
  Nr 159 (2018)

  Od Rady Naukowej
  Przekazujemy w Państwa ręce 187. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Autorzy poruszyli w nim tematy związane z zarządzaniem projektami w organizacjach non profit, RRSO, elektromobilnością czy też opodatkowaniem kryptowalut. Artykuły mają charakter zarówno teoretyczny, jak i empiryczny. Zostały napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej Polski oraz animatorów i praktyków życia gospodarczego.
  W pierwszym artykule Anna Marciszewska i Renata Brajer-Marczak omawiają kierunki badań związanych z zarządzaniem projektami w organizacjach non profit. Prezentowane rozważania wskazują przyszłe trendy, które mogą wzbudzić zainteresowanie nie tylko badaczy, lecz także praktyków zajmujących się zagadnieniami zarządzania projektami w organizacjach non profit.
  Sylwia Koszarna poświęciła swoje opracowanie omówieniu ewolucji definicji koopetycji, które to zjawisko zyskuje coraz większą popularność w obszarze zarządzania strategicznego. Celem opracowania jest pokazanie ścieżki rozwoju definicji i czynników, które na ten rozwój wpłynęły. Uwzględniono wpływ różnych badaczy i kierunki rozwoju, a także uzasadnienie postulatu konieczności ujednolicenia definicji koopetycji.
  W kolejnym opracowaniu Piotr Prewysz-Kwinto i Magdalena Redo poddają w wątpliwość wartość informacyjną RRSO jako miernika niezwykle popularnego i wyliczanego w Polsce już od dwóch dekad. Autorzy wykazali, że RRSO, wbrew definicji zawartej w ustawie o kredycie konsumenckim, nie pokazuje prawdziwego (tj. rzeczywistego) kosztu długu.
  W następnym artykule Katarzyna Błaszczuk przedstawia aktualnie obowiązujące regulacje prawne, orzecznictwo oraz poglądy doktryny na temat prawnego charakteru decyzji administracyjnej o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej i momentu powstania odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki. Ponadto w artykule omówiono rodzaje i następstwa rozstrzygnięć sądu upadłościowego skutkujących umorzeniem zobowiązań.
  Celem artykułu Rafała Kowalczyka jest dokonanie oceny bieżących regulacji prawnopodatkowych i nakreślenie pożądanych kierunków ich zmiany w kontekście opodatkowania walut wirtualnych w polskim systemie podatkowym. Ponadto Autor scharakteryzował waluty wirtualne z pozaprawnego punktu widzenia.
  Jarosław Brach przedstawił w swoim artykule celowość wprowadzenia w polskich warunkach megawydłużonych zestawów drogowych o podwyższonej dopuszczalnej masie całkowitej, nazywanych HCT-HCV/SEC. Autor przeanalizował, czy istnieje w naszym kraju ekonomiczny, użytkowy i ekologiczny sens wprowadzenia zestawów tego rodzaju, a jeżeli tak, to jak powinien przebiegać proces ich wprowadzania oraz jakie mogą towarzyszyć temu szanse i zagrożenia.
  W kolejnym artykule Urszula Motowidlak i Joanna Górniak starały się zidentyfikować czynniki krytyczne warunkujące rozwój ekosystemu elektromobilności w kontekście zrównoważonych, innowacyjnych i rezylientnych systemów mobilności. Artykuł poświęcono badaniu relacji zachodzących między rozwojem systemu elektromobilności a możliwościami kreowania zrównoważonego i odpornego na zakłócenia łańcucha wartości tego systemu.
  Mamy nadzieję, że artykuły zaprezentowane w niniejszym Zeszycie Naukowym zainspirują Państwa do dalszych badań naukowych i owocnych dyskusji akademickich.
  Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
  W imieniu Rady Naukowej
  Joanna Wielgórska-Leszczyńska
  Michał Matusewicz

26-35 z 35